Gouden handdruk

gouden handdruk

Beschikking kantonrechter

Een werkgever kan in Nederland op twee manieren het ontslag van een werknemer aanvragen:

  • Hij vraagt een ontslagvergunning aan bij de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI).
  • Hij vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Hij moet óf de ene óf de andere mogelijkheid kiezen. Allebei tegelijk kan niet. In de praktijk gaan de zaken waarbij de werknemer boventallig is, meestal naar het CWI. De kantonrechter krijgt de zaken waarbij sprake is van een arbeidsconflict of een slecht functionerende werknemer.

Als uw werkgever voor de kantonrechter kiest, krijgt u na een paar dagen een afschrift van het verzoek om ontslag. U mag nu een verweerschrift indienen. Daarin vraagt u twee dingen:
• U vraagt de kantonrechter het verzoek om ontslag niet in te willigen. Daarvoor geeft u uw argumenten.
• U vraagt de kantonrechter u een ontslagvergoeding toe te kennen voor het geval hij toch het verzoek van uw werkgever inwilligt.

Een verweerschrift kunt u beter niet in uw eentje opstellen. Laat een specialist op het gebied van het arbeidsrecht u daarbij helpen. Of uw advocaat natuurlijk.

Als u gereageerd hebt, wordt u opgeroepen voor de mondelinge behandeling van uw zaak. Meestal is die tussen vier en zes weken later. Bij de mondelinge behandeling mogen u en uw werkgever bij de kantonrechter hun kant van de zaak toelichten. Meestal hebt u allebei een advocaat, die het woord doet. U zegt alleen iets als de kantonrechter u iets vraagt. Vaak bekijkt de kantonrechter of de partijen alsnog tot elkaar kunnen komen. Lukt dat niet, dan doet hij een week of twee later uitspraak. Die uitspraak heet de beschikking van de kantonrechter.

In zijn beschikking geeft de kantonrechter aan waarom de arbeidsovereenkomst al dan niet moet worden ontbonden. Als het verzoek van uw werkgever wordt afgewezen, blijft u gewoon in dienst. Wordt het toegewezen, dan bepaalt de kantonrechter meteen ook de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, de ontbindingsdatum. De werkgever hoeft geen rekening meer te houden met een eventuele opzegtermijn.
Als u ontslagen wordt, bepaalt de kantonrechter in zijn beschikking meteen of u recht heeft op een ontslagvergoeding en zo ja, hoe hoog die wordt. Uw werkgever en u kunnen niet in hoger beroep tegen de beschikking van de kantonrechter. Wel biedt de kantonrechter uw werkgever de kans om zijn ontslagverzoek in te trekken. Dat zal hij niet zo gauw doen. Hij hoeft geen ontslagvergoeding te betalen als hij zijn verzoek intrekt, maar hij was de procedure juist begonnen om van u af te komen!