Begrippenlijst

Begrippenlijst

Aanhanger Aansprakelijkheid Indien veilig buiten verkeer tot stilstand gekomen: Primaire dekking op AVP, daarna eventueel WA-aanhangerverz. Indien niet veilig buiten verkeer tot stilstand gekomen: WAM trekkend voertuig.
Aanpassingsclausule Betrekking op o.a. ziektekosten; Herziening van Premie; voorwaarden of eigen risico dient en-bloc gedaan te worden (niet individueel)
Aansprakelijkheid caravan Indien veilig buiten verkeer tot stilstand gekomen: Primaire dekking op AVP, daarna eventueel WA-aanhangerverz. Indien niet veilig buiten verkeer tot stilstand gekomen: WAM trekkend voertuig.
Aansprakelijkheid dieren Betreft risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van dieren volgens artikel 6:179 BW
Aansprakelijkheid opstallen Betreft risicoaansprakelijkheid voor de bezitter van opstallen volgens artikel 6:174 BW
Aanvraagformulier, functies Functies: 1. Informatieverstrekking; 2. Wilsuiting; 3. Nakoming verplichtingen
Aanvullend recht Regelend recht. Men kan van het wetsartikel afwijken.
Aanvullende aftrek lijfrente Volgens de 2e tranche, bij te weinig pensioenopbouw, volgens de formule: 19% x
AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet; bestaat niet meer en is vervangen door de WAZ en de WAJONG
Acceptatie auto 5 factoren: 1. Slecht schadeverloop; 2. Medische omstandigheden 3. Veroordelingen voor rijden onder invloed 4. Soort auto (sportauto) 5. Leeftijd verzekerde
Acceptatie faktoren algemeen Morele risicofactoren en materiële risicofactoren
Advocaat verplicht Bij kantongerecht is advocaat niet verplicht. Wel bij arrondissementsrechtbank en gerechtshof
Afgeleid verhaalsrecht Subrogatie. Indien de verzekeraar de verzekerde schadeloos heeft gesteld, treedt hij in rechten van verzekerde om schade op schuldige derde te verhalen; geldt ook bij onverplichte betaling op basis van een verzekering
Afmelding bij RDW Afmelding van auto geschiedt door verzekeraar of volmacht. Zodra er geen dekking meer voor de auto bestaat om welke reden dan ook (wanbetaling, opschorting, verkoop) dan wordt dit doorgegeven aan het RDW.
AKW Algemene Kinderbijslagwet
All Risks brandpolis Gedekt is alle van buiten komende onheilen, tenzij is uitgesloten. Meestal met een eigen risico
Annuleringsverzekering Deze verzekering dient voor het terugontvangen van de reissom (of huur verblijf) bij een gedekt evenement, die men verplicht is te betalen indien een reis geen doorgang kan vinden. (kan een gedeelte van de reissom zijn tot het gehele bedrag). Alleen bij met name genoemde gebeurtenissen: b.v. overlijden medeverzekerde of 1e of 2e graad familielid, ernstige zaakschade, onvrijwillige werkloosheid
Anti selectie Verzekerde acht het sluiten van een verzekering belangrijker indien hij het risico groter acht. Denk aan sluimerende zaken, bijvoorbeeld bij rechtsbijstandverzekering, slechte levensprognose.
ANW Algemene Nabestaanden Wet. Uitkeringsgerechtigden: Weduwe / weduwnaar mits : a. geboren voor 1-1-50 of kinderen <18 jaar of =>45% AO of Zwanger; inkomenstoets
AOV Arbeids Ongeschiktheids Verzekering: AOV-A voor eerste jaar; AOV-B voor na het eerste jaar; AOV-C voor de basis uitkering voor het minimumloon; maximaal 80-90% van het loon
AOW Algemene Ouderdomswet. Voor iedere ingezetene in Nederland Een bodempensioen voor iedereen in Nederland, gelijk aan het netto minimumloon; wordt verzelfstandig vanaf 2015; indien partner jonger dan 65 met inkomnen: inkomenstoets
AOW Algemene Ouderdomswet; wordt vanaf 2015 zelfstandig per ingezetene
AOW franchise Om de hoogte van het pensioen berekenen, die je rekening te houden met de bodemvoorziening (AOW). Dus het pensioen salaris dient verminderd te worden met het bedrag van de bodemvoorziening: de de AOW franchise = 10/7 van de AOW gehuwde variaties zijn mogelijk
AOW toeslag Man en vrouw hebben een zelfstandig recht op 50% van de AOW, mits beiden 65 jaar. Indien de partner jonger is dan 65 jaar, ten tijde van het bereiken van de oudste partner van de 65-jarige leeftijd, wordt het pensioen aangevuld met maximaal 50% pensioen (tot de partner 65 jaar wordt), hetgeen afhankelijk is van het inkomen van de jongere partner.
Arbiter Indien verzekerde niet eens is met de vaststelling van het schadebedrag door een expert, mag hij zelf een expert benoemen (contra-expert) Zodra deze contra-expert is benoemd, benoemd deze samen met de eerste expert een derde expert (Arbiter). Deze beslist, indien er een verschil van mening is tussen de vastgestelde bedragen van de twee expert het uiteindelijke schadebedrag.
Arbo-wet Arbeidsomstandighedenwet
Art 185 WVW Bescherming zwakke verkeersdeelnemers t.o.v gemotoriseerde partij. bescherming van de voetganger, fietser, tram, trein
Art 246 WvK Principe van verzekeren: overeenkomst; onzeker voorval, premie, schadeloos stellen (indemniteit),
Art 249 WvK Eigen gebrek of bederf is uitgesloten; aanvullend, regelend recht
Art 251 WvK Verzwijgingsartikel; bij de aanvang, vernietigbaar als andere voorwaarden/premie gehanteerd zouden zijn
Art 253 WvK Over-, onderverzekering of premier risque
Art 273 WvK Open polis; waarde wordt bewezen/aangetoond op het moment van schade
Art 274 WvK (niet meer van toepassing) Partijen taxatie; partijen spreken de waarde bij het sluiten van de verzekering af dmv rekeningen; aantastbaar bij bedrog en bovenmatigheid; onbeperkte geldigheidsduur; komt voor bij kostbaarheden, machinebreuk
Art 275 WvK Deskundige taxatie; onafhankelijke derde stelt de waarde vast; volgens de wet onbeperkte geldigheidsduur; brand kent een duur van 3 jaar, tenzij met indexclausule want dan is de geldigheidsduur 6 jaar; grote opstallen, kostbaarheden, machines; aantastbaar bij bedrog waarna de verzekering een open polis wordt.
Art 276 WvK Eigen schuld is uitgesloten; regelend recht; is over het algemeen meeverzekerd onder elke verzekering. pas als er sprake is van opzet of grove schuld geldt de uitsluiting
Art 277 WvK Chronologisch beginsel bij samenloop waarbij de oudste polis volledig instand blijft voor de verzekerde som tot het belang bereikt is; uitgangspunt is de volgorde van sluiten van de verzekering. Geldt alleen voor zaakschade verzekeringen, dus niet voor aansprakelijkheid
Art 294 WvK Merkelijke schuld of nalatigheid bij brand is uitgesloten; deze regeling vervalt bij het nieuwe boek 8 BW
Art 6:107 BW Vorderingsrecht van de gewonde;eigen schade: letsel, loonderving, samrtengeld
Art 6:107a BW Vorderingsrecht van de werkgever als zijn werknemer door schuld van een derde niet kan kan werken en de werkgever gedurende een jaar het loon moet doorbetalen; maximaal 70% van het netto loon tenzij in de (C)AO een afspraak is gemaakt voor 100% loondoorbetaling
Art 6:108 BW Vorderingsrecht en vorderingsgerechtigden bij overlijden; partner, kinderen, partner die werd onderhouden; behoetigheidscriterium
Art 6:162 BW Onrechtmatige daad: Causaal verband; Onrechtmatig (in strijd met de wet); Toerekenbaar; Schade:COTS
Art 6:164 BW Kind jonger dan 14 jaar kan geen onrechtmatige daad worden toegerekend
Art 6:165 BW Geen schuld wel toerekening bij iemand ouder dan 14 jaar met geestelijke of lichamelijke tekortkoming
Art 6:166 BW Groepsaansprakelijkheid; ieder is volledig aansprakelijk voor het gedrag van een ander uit een groep behalve als men zich uit de groep heeft verwijderd
Art 6:169 BW Risicoaansprakelijkheid van ouders of voogden van kinderen jonger dan 14 jaar als het betreft een doe handeling van het kind
Art 6:170 BW Risicoaansprakelijkheid van werkgever voor het handelen van de werknemer als de werknemer de kennis die aanleiding gaf voor zijn handeling verkregen heeft door zijn werk. Voor particuliere werkgever (hulp in de huishouding) geldt de aansprakelijkheid alleen als het wangedrag in relatie staat tot de verstrekte opdracht aan de hulp
Art 6:171 BW Opdrachtgever is aansprakelijk voor het handelen van een niet ondergeschikte
Art 6:172 BW Opdrachtgever is aansprakelijk voor het handelen van een vertegenwoordiger
Art 6:173 BW Risicoaansprakelijkheid van bezitter van gebrekkige roerende zaken; als men zaken uitleent en de ander heeft dardoor schade, is de uitlener aansprakelijk voor de verzoorzaakte schade aan derden
Art 6:174 BW Risicoaansprakelijkheid van bezitter van opstallen, waaronder wegen
Art 6:179 BW Risicoaansprakelijkheid van bezitters van dieren
Art 6:185 BW Produktaansprakelijkheid voor degene die een product in het consumentenverkeer in de handel brengt; voor zaakschade met een eigen risico van ƒ1263 en zonder eigen risico voor letsel schade
Assurantiebelasting Zijnde 7,5% wat betaald dient te worden over premie + kosten, behalve bij: Levensverzekering, ongevallenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering, transportgoederenenverzekering, herverzekering. De door u betaalde belasting wordt door de verzekeraar aan de Belastingdienst afgedragen.
Automobilistenhulpverzekering Gedekt is: Sleepkosten naar dichtstbijzijnde garage; repatriëring; invoer en vernietiging motorvoertuig; zenden van onderdelen; rechtsbijstand
AVB Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven: Loss occurence en Claims made
AVC Algemene Vervoerscondities 1983; binnenlands wegvervoer; moet uitdrukkelijk overeengekomen worden; ƒ7,50 per kilo
AVP 2000 Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren; uitsluiting voor geweldsmisdrijven, sexueel geaarde claims
AWBZ rechten Recht op opname in ziekenhuis (na 1 jaar); direct bij opname in verpleeginrichting; opname in psychiatrische inrichting; RIAGG
AWBZ uitvoering Uitvoering door: 1. Ziekenfondsen; 2. Toegelaten particuliere ziektekostenverzekeraars; 3. Publiekrechtelijke ziektekostenregelingsorganen voor ambtenaren
B,C,E beveiliging B= Bouwkundig; C = compartimentering; E = Elektronisch
Bankenformulier Standaardaanvraagformulier voor levensverzekeringen ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars
Banksparen voor & nadelen Voordeel: direct op te nemen Nadeel: bij eerder overlijden alleen het gespaarde geld
Basisaftrek lijfrente 1e tranche. Is voor iedereen en bedraagt voor 1998 ƒ. 5.950,–. Overheveling partner mogelijk
Bedrijfspensioenfonds Pensioenfonds voor de bedrijfstak, zoals bijvoorbeeld horeca.
Begrafeniskosten verhalen op dader Uitsluitend mogelijk voor derden niet door verzekeringsmaatschappijen. Sommenverzekeringen hebben geen verhaalsrecht.
Begunstigde Is degene die de uitkering ontvangt.
Bekeuring Bekeuring is geen boete maar een schikking.
Belangen verstrengeling rechtsbijstand oplossingen 3 situaties: 1. Partijen in geschil zijn verzekerd op 1 polis. Verzekeringnemer geeft aan wie rechten kan gelden op bijstand. Is verzekeringnemer een partij worden zijn belangen verdedigd. Partijen in geschil verzekerd op verschillende polissen bij 1 verzekeraar. Beide zijn bevoegd zich te laten bijstaan door advocaat naar keuze op kosten rechtsbijstand; 3. Verzekerde heeft geschil met maatschappij, waar ook rechtsbijstand is verzekerd.
Belastbaar inkomen Belastbaar inkomen is inkomsten uit vermogen en arbeid minus aftrekposten.
Beperking zaakschade 185 WVW lid 3. Bij geen schuldschade is de zaakschade beperkt tot de dagwaarde van het veroorzakende motorvoertuig met een minimum van ƒ. 500,–
Beperkt casco dekking auto Gedekt o.a.: Brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting, blikseminslag, diefstal, verduistering en vermissing van motorvoertuig of onderdelen, storm, overstroming, hagelschade, ruitbreuk, schade door dieren, voorwerpen die uit het luchtruim vallen.
Beperkte dekking brand De beperking komt door opname van clausules, zoals bijvoorbeeld vonkenvangerclausule
Beroep handelingsonbekwaamheid De wettelijke vertegenwoordigers kunnen een beroep doen op handelingsonbekwaamheid (bij minderjarigen of personen die onder curatele zijn gesteld)
Beveiligingsklassen Bij elke risicoklasse behoort een beveiligingsklasse, waarbij weer beveiligingsmaatregelen horen. Er zijn 4 klassen
Bewijslast bij taxatie Verzekeraar dient de aantastbaarheid door bedrog of bovenmatigheid te bewijzen.
Bonusbescherming Indien men op de hoogste b/m trede staat gaat men bij een schuldschade wel terug in treden maar behoud de maximale korting
Borg Stichting Kwaliteitsborging Preventie heeft een risicoindeling gemaakt voor de inbraakgevoeligheid
Bovenmatigheid Een partijentaxatie (274 WvK) is aantastbaar bij bovenmatigheid.
Braakclausule Diefstal is uitsluitend gedekt na braak aan het gebouw.
Brand, definitie Een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Brandpool, Terminus Samenwerkingsverband van 20 verzekeraars waar men zich kan verzekeren voor risico’s die door tenminste 2 maatschappijen is geweigerd door morele / sociale factoren.
Brandpreventie Maatregelen ter voorkoming of beperking van brandschade
Caravanverzekering Dekkingsmogelijkheden zijn, WA of WA-Brand/diefstal of WA Casco standaard of WA-casco uitgebreid
Cassatie In hoger beroep gaan bij de Hoge Raad is cassatie
Causaal verband Oorzakelijk verband (verband tussen daad en schade bij aansprakelijkheidsverzekering)
Cautie Het betalen van een bedrag om de in beslag genomen auto op te heffen om in vrijheid stelling van de bestuurder te verkrijgen
Chronologisch beginsel Bij samenloop (2 verzekeringen dekken hetzelfde object) is in de wet geregeld 277 WvK dat de oudste polis voor gaat. (Chronologisch : naar tijd)
Civiele partij voegen Bij een strafrechtelijke procedure kan de benadeelde partij zich als civiele partij zich in de procedure voegen. D.w.z. hij kan de rechter verzoeken een uitspraak te doen over de schadevergoeding bij het uitspreken van het strafrechtelijke vonnis.
Clausule Voortaxatie deskundigen De clausule houdt in dat het taxatierapport wordt geacht één geheel uit te maken met de overeenkomst
Clausuleblad Bij de polis kan een clausuleblad worden bijgevoegd waarop de clausules die op de overeenkomst van toepassing zijn staan genoteerd. Een clausule is een aanvulling op de voorwaarden.
Contra expert Indien verzekerde niet eens is met de vaststelling van het schadebedrag door een expert, mag hij zelf een expert benoemen (contra-expert)
Contractuele overrente deling Deze regeling is van kracht bij levensverzekering. Indien deze regeling van toepassing is, zal de overrente (zijnde de interest boven de 4% rekenrente) doorgeschoven worden aan de verzekeringnemer. Deze rente wordt meestal gekoppeld aan het effectieve rendement die gemaakt wordt op een pakket staatsleningen
Conversie Conversie is omzetting van de (levens)verzekering. Conversie heeft betrekking op: 1. Verzekeringsduur; 2. Premiebetalingsduur en 3. verzekeringsduur
Definitie verzekeren Vastgelegd in artikel 246 WvK. Waarin staat:. Verzekering is een overeenkomst tussen verzekeraar en verzekerde, waarbij verzekeraar tegen ontvangst van premie de verzekerde schadeloos moet stellen bij schade door een onzeker voorval
Dekking opzichtclausule AVP Opzicht is uitgesloten op de AVP, echter beperkt gedekt tot ca. ƒ. 25.000,–. Echter uitgesloten blijft: zaken uit een huur, pacht, etc. overeenkomst, bij motorrijtuigen, vaartuigen, zaken die onrechtmatig onder je hebt., etc.
Deskundigen taxatie Taxatie volgens artikel 275 WvK. Bij schade wordt de waarde uitgekeerd, als gemeld in het rapport
Diefstal inboedel vaartuig Diefstal van inboedel uit vaartuig is alleen gedekt indien gehele vaartuig is gestolen of na braak aan het vaartuig
Diefstal uit auto Diefstal van inboedel uit auto is gedekt na braak aan de auto tot een maximum van ƒ. 500,–. Het eigen risico bij diefstal op de beperkt diefstalclausule is hier niet van toepassing
Diefstalclausule Beperkt diefstalclausule is van toepassing op de 4 grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) inhoudende:
Direct writer Direct writer is een verzekeringsmaatschappij die werkt zonder bemiddeling door tussenpersonen, dus rechtstreeks contact met hun verzekerden heeft
Disculpatie ouders Disculpatie van ouders is mogelijk bij aansprakelijkheid van kinderen van 14 en 15 jaar. Indien ouders van deze kinderen worden aangesproken, kunnen zij zich disculperen (vrijwaren) van aansprakelijkheid doordat zij niets hebben kunnen doen om de schade te voorkomen. (goede opvoeding e.d.)
Doe handeling < 14 jaar Ouders van kinderen onder de 14 jaar zijn risico-aansprakelijk. Echter hier is een beperking op. Het moet o.a. gaan om een doe-handeling van het kind en niet om een nalaten
Doe het zelf capaciteit Een benadeelde kan als gevolg van aansprakelijkheid diverse zaken vorderen op basis van artikel 6:107 BW. Een van deze zaken is het verlies van Doe-het-zelf capaciteit. Dit zijn kosten voor het uitbesteden van diverse klusjes aan een vakman, hetgeen de benadeelde eerst zelf kon verrichten
Doen of laten rijden Lid 2 ban artikel 185 WVW spreekt dan de eigenaar b/ bezitter aansprakelijk is voor het doen rijden of laten rijden. Dus het uitlenen met toestemming van een auto, hetzij eenmalig, hetzij uit een gewoonte
Dwingend recht Bij dwingend recht is afwijking van het wetsartikel niet mogelijk. (Bijvoorbeeld verzekeringsovereenkomst 146 WvK)
Eigen gebrek Eigen gebrek is een fout in de verzekerde zaak zelf, dus niet veroorzaakt door de inwerking van een buiten de verzekerde zaak liggend element. Volgens artikel 249 WvK is dit uitgesloten van de verzekering.
Eigen gebrek motor, vaartuig Schade aan de voorstuwingsinstallatie is uitgesloten indien dit een gevolg is van eigen gebrek, behalve indien het een originele scheepsmotor betreft niet ouder dan 3 jaar en ook niet als brand, ontploffing, aanvaring een gevolg is van het eigen gebrek.
Eigen schuld Eigen schuld als schade-oorzaak is volgens artikel 276 WvK uitgesloten. Schuld hoeft geen “laakbare” of “verwijtbare”: schuld te zijn.
Eigen schuld benadeelde Indien de aansprakelijkheid mede te wijten is aan eigen schuld van benadeelde zal de schade in verhouding van schuld worden afgehandeld.
Eindloon systeem Eindloon-systeem wordt gehanteerd bij pensioenen. Er is een eindloon-systeem op levensjarenbeginsel. Hierbij wordt het laatst verdiende salaris geacht te zijn verdiend vanaf de pensioenleeftijd (25 jaar)
En bloc bepaling Betrekking op ZKV. Herziening van Premie; voorwaarden of eigen risico dient en-bloc gedaan te worden (niet individueel)
Erfrente Levensverzekering die in periodes rente uitkeert aan begunstigde(n) indien verzekerde komt te overlijden voor de einddatum, vanaf overlijden van verzekerde tot de einddatum zoals in de polis staat vermeld.
Expert bij grote schade Meestal twee experts en een arbiter. Soms zijn ook specialisten nodig (kunstexperts)
f2.000.000 Het minimale verzekerde bedrag wat verplicht is bij een jagersverzekering volgens de jachtwet
f2.000.000 Het minimale verzekerde bedrag volgens de WAM
Fotowijzer Een boekje, uitgegeven door het Verbond, waarin foto’s van woonhuizen staan met de daarbij een categorie. Dit boekje is samen met de handleiding voor herbouwwaarde een ondersteuning voor het vaststellen van de herbouwwaarde
Gebrekkige zaken Onder een gebrekkige zaak wordt verstaan een zaak die niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven situatie van een zaak mag verwachten. Indien benadeelde schade oploopt ligt er een risicoaansprakelijkheid bij de bezitter van de gebrekkige zaak overeenkomstig artikel 6:173 BW
Geldigheidsduur taxatie wet, polis Volgens de wet is een taxatierapport onbeperkt geldig. Maatschappijen hanteren een duur van drie jaar en bij opstallen index hanteert men 6 jaar.
Gemengde verzekering Een levensverzekering die uitkeert bij overlijden van verzekerde voor de einddatum of bij in leven zijn van verzekerde op de einddatum. Premie betaling tot overlijden of tot de einddatum. Deze verzekering wordt vaak gebruikt ter zekerheid van een hypotheek op levensverzekeringsbasis.
Gerichte lijfrente Een gerichte lijfrente is een kapitaalverzekering met het oogpunt van de uitkering een direct ingaande lijfrente aan te kopen. Verzekerde hoeft de direct ingaande lijfrente niet te sluiten bij de maatschappij waar de gerichte lijfrente loopt. Hij kan “shoppen”
Geschillenregeling rechtsbijstand Een rechtsbijstand verzekeraar mag het behandelen van een zaak weigeren, indien hij geen mogelijkheid ziet een positief resultaat te bereiken. Verzekerde heeft dan rechten volgens de geschillenregeling.:
Gevolmachtigd agent Een gevolmachtigd agent mag namens een of meerdere maatschappij waarvoor hij volmacht heeft alle handelingen verrichten, wat anders voorbehouden was aan de maatschappij, zoals accepteren, schade afwikkelen, afwijzen, royeren. Naast het behalen van de vakbekwaamheidseisen “gevolmachtigd agent” dient hij ook afspraken te maken met de maatschappijen voor wie als volmacht gaat optreden, zoals maximale bedragen, branches, etc.
Groepsaanprakelijkheid Geregeld in artikel 6:166 BW. Indien een onrechtmatige daad is gepleegd door een groep persoenen is een ieder van de groep, mits deze de andere niet heeft weerhouden, hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. De verzekeraar van de aangesprokene kan na betaling de schade in gelijke delen verhalen op de overige leden van de groep.
Grondslagen premie leven De grondslagen zijn: 1. Sterfte; 2. Intrest; 3. Onkosten
Handelingsbekwaam Iemand is handelingsbekwaam indien men meerderjarig is (18 jaar of ouder) of gehuwd is en mits men niet onder curatele is gesteld.
Herbouwwaarde Herbouwwaarde is de waardemaatstaf en de premiegrondslag bij opstallen. Dit is het bedrag dat moet worden betaald om in geval van schade het woonhuis in zijn oorspronkelijke staat en op dezelfde plaats te herbouwen.
Hoger beroep kantongerecht Indien men niet akkoord gaat met het vonnis van het kantongerecht, kan men (1 maal) in hoger beroep bij het arrondissementsrechtbank (behalve indien het vonnis laag is, zoals boetes onder de f. 50,–)
Hoofdelijke aansprakelijkheid Indien meerdere personen samen voor een schade aansprakelijk zijn, kan ieder van hen voor de gehele schade aansprakelijk worden geacht.
Hoog/laag constructie Van toepassing bij levensverzekeringen. De premie over de gehele periode hoeft niet gelijk te zijn. Men kan gedurende een periode een hogere premie betalen en een andere periode weer een lagere periode. Indien men voor de vrijstelling in aanmerking wenst te komen, dient men rekening te houden dat hoogste premie niet meer bedraagt dan 10 x de laagste premie. (Bandbreedte 1:10)
Hoop Dit is een pool voor zware levensverzekeringen.
Huiseigenaar Een huisbezitter is risico-aansprakelijk voor schaden voortvloeiende uit zijn huis op grond van artikel 6:174 BW ook indien hij een huis in het buitenland huurt is hij ook aansprakelijk en gedekt op de AVP mits het gevolg een brand is
Huur vervangende auto Meestal gedekt op de reisverzekering en geen andere verzekering (niet op de autoverzekering!)
Hypotheekverzekering Een verzekering gekoppeld aan een Hypotheek ten behoeve van de hypotheekschuld. Klik hier voor meer over de hypotheekverzekering
Inboedel inventarisatie lijst & waardemeter Om de verzekerde som van de inboedel vast te stellen kan men gebruik maken van de inventarislijst of van de inboedelwaardemeter. Het gebruik van de inventarislijst is zeer omslachtig en houdt geen enkele garantie in dat de verzekerde som juist is vastgesteld.
Indien de verzekerde som op basis van de inboedelwaardemeter is vastgesteld, geeft de verzekeringsmaatschappij de garantie dat er geen onderverzekering zal worden toegepast.
Inboedel pleziervaartuig Inboedel op de pleziervaartuigverzekering bedraagt meestal een percentage van de verzekerde som voor het casco van het schip (20%). De vergoeding vindt plaats op premier risque en op basis van nieuwwaarde.
Inboedel, definitie Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren van verzekeringnemer en haar/zijn in gezinsverband
Inboedel, niet meeverzekerde zaken Zaken die wel onder de definitie inboedel vallen maar niet onder de dekking van de inboedelverzekering zijn: pleziervaartuigen, zeilplanken, motorrijtuigen , scooters en motoren, caravans, vouwwagens
Inboedeldiefstal uit vakantiehuis Inboedel in een vakantiehuis in het buitenland is uitsluitend verzekerd tegen brand, dus geen diefstal;.
Inbraakpreventie Inbraakpreventie gaat volgens een klassenindeling samengesteld door de Stichting Kwaliteitsborging. De klassenindeling gaat op basis van een aantal punten (hoogte verzekerde som, hoogte attractieve zaken) De preventie kunnen B (Bouwkundige maatregelen zijn); E (elektronische maatregelen) of C (Compartimentering). Daarnaast wordt aangegeven hoe de preventie dient te zijn, zoals s = standaard; n = normaal en z = zwaar.
Index Jaarlijkse aanpassing van de verzekerde som op basis van de welvaart (bij inboedel) of op basis van herbouwkosten (bij opstallen) door middel van een cijfer dat wordt vastgesteld door het CBS.
Index functioneren De index functioneert pas goed indien men: 1. Een goede verzekerde som heeft vastgesteld voor de inboedel of voor het woonhuis 2. Indien bij verbouwingen of grote aankopen de verzekerde som heeft aangepast.
Index woonhuis en inboedel schade Bij opstalschade dient de index herberekend te worden op schade datum, waarbij de stijging sinds de laatste aanpassingsdatum niet meer mag zijn dan 25%.
Bij inboedelschade gaat men uit van de verzekerde som op de laatste aanpassingsdatum. Daarover geeft men een overdekking van 25%.
Individueel appartementsrecht Individueel appartementsrecht is van toepassing indien niet verzekerd via een vereniging van eigenaren, maar alle eigenaren zijn zelfstandig verzekerd bij een door hen verkozen maatschappij of niet verzekerd of aldaar onderverzekerd. Dit geeft problemen bij vaststelling van de schade, vooral bij gemeenschappelijke ruimtes. Daardoor verhoogd men de premie met 25% .
Inhaalaftrek lijfrente Inhaalaftrek is overeenkomstig de 3e tranche. Dit is van toepassing voor belastingplichtigen tussen de 39 en 65 jaar, die ondanks de aftrekmogelijkheden van de 1e en 2e tranche een pensioentekort hebben van meer dan 10%.
Inkomensschade vordering Op basis van 6:107 BW kan de gewonde ook inkomensschade vorderen, zijnde het inkomen die een zelfstandige of als werknemer lijdt wanneer hij tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt als gevolg van een ongeval. De werkgever dient een doorbetaling te doen, echter dit hoeft niet het volledige inkomen te zijn.
Inkomstenbelasting schijven Men is als belastingplichtige inkomstenbelasting verschuldigd. De hoogte is afhankelijk van het inkomen, aftrekposten, belastingvrije som e.d. Over het overblijvende deel, de belastbare som, wordt belasting geheven. Er zijn 4 schijven. Over de eerste schijf is men ca. 37,3 % belasting verschuldigd en dit gaat tot een bedrag van ca. ƒ. 45.000,–. Over de tweede schijf is men 50% belasting verschuldigd en wanneer een deel nog in de derde schijf valt, dan is men daarover 60% belasting verschuldigd.
Inloop risico AVP Indien de oorzaak van een schade voor de ingangsdatum van de AVP verzekering valt, echter de schade komt pas tot uiting tijdens de loopduur van de verzekering wordt dit inlooprisico genoemd.
Intrestbestanddeel leven uitkering Het intrestbestanddeel van een uitkering bij leven wordt als volgt berekend: Uitkering minus som van de betaalde premies.
Inwonende kinderen AVP Inwonende minderjarige kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen) zijn meeverzekerd op de AVP. Ook inwonende ongehuwde meerderjarige kinderen (ook pleeg- en stiefkinderen) zijn meeverzekerd.
IVB Internationaal Verzekerings Bewijs. Ook genoemd groene kaart.
Jagersrisico Het jagersrisico is een verplichte verzekering. Deze vervalt ieder jaar op 1 april en de verzekerde som dient minimaal f. 2.000.000,– per gebeurtenis te bedragen.
Joyriding op AVP Joyriding zonder geweldpleging is niet gedekt op de AVP. Joyriding met geweldpleging voor kinderen onder de 18 jaar is wel gedekt op de AVP
Jurisprudentie De uitleg van de rechters op de wetsartikelen heet jurisprudentie
Kantongerecht, bevoegd Een verdachte bij een strafzaak of een civiele zaak is bevoegd zichzelf te verdedigen.
Kentekenhouder plichten Kentekenhouder (of zijn verzekeraar) is volgens artikel 185 WVW verplicht een schade aan een zwakke verkeersdeelnemer te vergoeden, mits overmacht kan worden aangetoond
Keuringsgrens Bij een overlijdensrisico benden de f. 300.000,– kan acceptatie eventueel plaatsvinden op basis van een gezondheidsverklaring, daarboven is een keuring noodzakelijk
Kinderen < 14 jaar (185 WVW) De kentekenhouder kan zich niet op overmacht beroepen indien het ongeval heeft plaatsgevonden met kinderen <14 jaar, of er moet sprake zijn van opzet of met aan opzet grenzende roekeloosheid door het kind <14 jaar
Kinderen < 14 jaar (aanspr.) Volgens artikel 6:164 BW kunnen kinderen jonger dan 14 jaar geen onrechtmatige daad worden toegerekend. Ouders zijn risico-aansprakelijk volgens artikel 6:169 BW
Klachteninstituten: verzekeraars en tussenpersonen Indien verzekerde een klacht heeft ten aanzien van een verzekeraar kan men deze indienen bij Ombudsman schadeverzekering, levensverzekering, zorgverzekering, natura uitvaartkostenverz., pensioenen of bij de Raad van Indien verzekerde een klacht heeft ten aanzien van de tussenpersoon kan men terecht bij het College van Toezicht van het NVA of bij de Raad van Toezicht van de NBvA
Kosten ambulance vliegtuig Reisverzekering dekt de kosten van een ambulance of ambulance-vliegtuig.
Kwalitatieve aansprakelijkheid Kwalitatieve aansprakelijkheid is aansprakelijkheid in de kwaliteit van bijvoorbeeld ouder / voogd van een kind jonger dan 14 jaar; in de kwaliteit van bezitter van een opstal, etc.
Leeftijdterugstelling vrouwen Volgens de statistieken die worden bijgehouden voor de sterftetafels, blijkt dat de vrouw gemiddeld 5 jaar langer leeft dan een man. Dus bij een premieberekening wordt de premie van een vijf jaar oudere vrouw gelijk gesteld aan die van een man (die dus vijf jaar jonger is dan genoemde vrouw)
Levenslang kapitaalverzekering bij overlijden Andere benaming is een overlijdensverzekering of een begrafenisverzekering. Deze verzekering keert uit bij overlijden van verzekerde, wanneer dit overlijden ook plaats vindt. De premiebetaling geschiedt tot de einddatum of tot overlijden. De verzekering loopt door tot overlijden van verzekerde, ook al is de premiebetaling gestopt.
Lijfrente vormen Er zijn diverse lijfrentevormen. In eerste instantie verdeling in datum uitkering, zijnde: 1. Direct ingaande lijfrenteverzekering; 2. Uitgestelde lijfrenteverzekering. Daarnaast de vormen (die dus ook weer onderverdeelt kunnen worden in bovenstaande vormen) 1. Ouderdomslijfrente; 2. Overlevingsrente 3. Tijdelijke oudedagslijfrente; 4. Overbruggingslijfrente 5. Gerichte lijfrente.
Lijfrentekapitaal Lijfrentekapitaal is van toepassing bij een gerichte lijfrente. Voor het kapitaal wat vrijkomt uit een kapitaalverzekering bij leven, kan een direct ingaande lijfrenteverzekering worden aangekocht.
Limitatieve branddekking De branddekking is dat deze dekking dient voor schade door brand, blikseminslag en ontploffing. Limitatief wil zeggen er een rijtje ren genoemd worden, waartegen de polis dekking biedt.,
Loslopende dieren a. Volgens artikel 185 WVW lid 4 vallen loslopende dieren onder de uitsluiting (dus hiervoor geldt 185 WVW niet)
b. De beperkt casco dekking van de autoverzekering dekt schade veroorzaakt door dieren.
M,E,O preventie recreatie De preventiemaatregelen die u kunt nemen voor een caravanverzekering worden gerangschikt als: M = Mechanisch (koppelingsslot, wielklem, hang- en sluitwerk) E = Elektronisch (alarm, aardlekschakelaar, rookmelder); O = Organisatorisch (stalling in afgesloten ruimte, bewaakte camping, belading)
Maaimachine schade derden Motorvoertuigen zijn uitgesloten op de AVP. Echter een uitzondering geldt voor motorisch voortbewogen maaimachines, kinderspeelgoed, voor zover deze een snelheid van 10 km / uur niet overschrijden. (Wel biedt de AVP hiervoor een subsidiaire dekking)
Maatschappelijk nut Verzekeringen biedt een maatschappelijk nut. Verzekeringen beogen schadeloosstelling en zorgt voor werkgelegenheid, investeringen, etc.
Materieel risico bij brand Bij acceptatie wordt gekeken naar o.a. het materiële risico. Hierbij wordt gelet op: 1. regio; 2. bouwaard woonhuis; 3. ouderdom en onderhoud; 4. bestemming; 5. belendingen; 6. kostbaarheden
Medeschuld Medeschuld in het kader van art. 185 WVW is van toepassing indien de zwakke verkeersdeelnemer ook schuld treft aan het ongeval. In dat geval is in ieder geval de sterke verkeersdeelnemer voor 50% schuldig. De overige 50% wordt verdeeld op basis van de mate van de medeschuld van de zwakke verkeersdeelnemer
Meldcode De Meldcode is de laatste 4 cijfers van het chassisnummer. Dit wordt, naast het kenteken, ook doorgegeven aan het RDW. Lees meer over de meldcode.
Merkelijke schuld Merkelijke schuld wordt genoemd in artikel 294 WvK en is een uitsluitend van toepassing bij brand..
MOOZ MOOZ is één van de wettelijke bijdragen die de particuliere ziektekostenverzekerden dienen te betalen. MOOZ betekent: Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden. En is bestemd voor een bijdrage, daar door de stelselwijziging de vrijwillige ziekenfondsverzekerden zich particulier moesten verzekeren op de Standaardpolis. De premie is te weinig om de schade te betalen, vandaar deze bijdrage.
Moreel risico Bij acceptatie van een verzekering wordt ook gelet op het morele risico. Wanneer men een uitkering uit een verzekering kan krijgen ontstaat er mindere zorgzaamheid, slordigheid, etc. bij verzekerden
Motorrijtuig definitie WVW Begrip motorrijtuig volgen artikel 1 WVW: Motorrijtuigen zijn: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig, dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders.
Na u clausule Na-U-clausule ook wel genoemd de Non Contribution Clausule wordt vaak gehanteerd bij reisverzekeringen. Er is alleen dekking mits geen andere verzekering de schade dekt. Dit maakt de reisverzekering een aanvullende verzekering.
NBVA NBvA = Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars is een belangenorganisatie van de assurantietussenpersonen
Nieuw voor oud, pleziervaartuig Bij pleziervaartuigen wordt bij de schadevaststelling (ook reparatie) rekening gehouden dat oude onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen.
Nieuwwaarde regeling auto Bij een nieuwwaarde regeling gaat men altijd uit van de cataloguswaarde van een soortgelijke auto op het moment van de schade. Tevens wordt er over een bepaalde periode geen afschrijving gedaan (6 of 12 maanden), daarnaast kan men de auto afschrijven volgens een bepaald (in de polis genoemd percentage) De nieuwwaarderegeling is van kracht voor auto’s niet ouder dan 3 jaar.
Nieuwwaarde, definitie Onder nieuwwaarde wordt verstaan de prijs die men moet betalen, na een schade, om soortgelijke goederen van dezelfde soort en kwaliteit nieuw aan te kopen.
Nieuwwaarde, toch dagwaarde Niet onder nieuwwaarde vallen:
Non-contribution Non Contribution Clause ook wel genoemd Na-U-clausule de wordt vaak gehanteerd bij reisverzekeringen. Er is alleen dekking mits geen andere verzekering de schade dekt. Dit maakt de reisverzekering een aanvullende verzekering.
NVA NVA = Nederlandse Vereniging van Assurantietussenpersonen en Makelaars in Assurantiën is een belangenorganisatie van de assurantietussenpersonen
Ombudsman Is een persoon bij wie een verzekerde zijn klachten kan uiten ten opzichte van een verzekeraar. Er zijn diverse ombudsmannen (Schadeverz.; Levensverz.: Zorgverz.; Natura Uitvaartverz.; Pensioenen; etc) Zij hebben een bemiddelende rol.
Omvang vordering na overlijden Het vorderingsrecht en de kring van vorderingsgerechtigden bij overlijden na een aansprakelijkheid van een derde is geregeld in artikel 6:108 BW
Omvangskorting Indien de premie van een levensverzekering boven een (door de maatschappij gesteld ) bedrag komt wordt er over het meerdere een korting van premie gegeven.
Onaantastbaarheidsleer De normale regels van het erfrecht zijn niet van toepassing op een overlijdensuitkering . Het recht dat de begunstigde heeft op de uitkering, kan niet worden aangetast door de erfgenamen.
Onbekende dader verkeer De WAM geeft bescherming aan de (gemotoriseerde) verkeersdeelnemers. Het waarborgfonds is een onderdeel van deze bescherming. Iemand die schade lijdt veroorzaakt door een onbekende dader kan met zijn claim terecht bij het Waarborgfonds. Motorverkeer.
Onderlinge aansprakelijkheid AVP Onderlinge (dus tussen 2 verzekerden op 1 polis) zaakschade is op de AVP verzekering uitgesloten. Onderlinge letselschade wordt wel vergoed op de AVP.
Ondernemingspensioenfonds Een ondernemingspensioenfonds is een pensioenfonds voor 1 bedrijf (onderneming), zoals bijvoorbeeld Philips. Dit fonds valt onder toezicht van de Verzekeringskamer.
Onderverzekering Onderverzekering is geregeld volgens artikel 53 WvK en wil zeggen dat de verzekerde som, waarvoor men verzekerd is, lager is dan de werkelijke waarde. De schade wordt vergoedt in de verhouding verzekerde som tot de werkelijke waarde, volgens de formule: VS (verzekerde som) : WW (werkelijke waarde) x S (schade) = U (uitkering)
Ongeval A, B Een ongevallenverzekering kent een A dekking en een B dekking. De A-dekking staat voor uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval; en B-dekking staat voor uitkering bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.
Onopzegbaarheid polis Een ziektekostenverzekering is niet opzegbaar door verzekeraar naar aanleiding van slecht schadeverloop. Deze is alleen opzegbaar door verzekeraar bij: 1. Verzwijging; 2. Wanbetaling en 23. Vertrek van verzekerde naar het buitenland (emigratie)
Onrechtmatige daad Een onrechtmatige daad is een doen of nalaten dat: 1. Inbreuk maakt op het recht van een ander; 2. In strijd is met een wettelijke plicht; 3. In strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Onstoffelijke schade Op onstoffelijke (ideële of immateriële) schade is het smartegeld gebaseerd. Deze schade kan je oplopen wegens geleden of nog te lijden pijn, smart en / of gederfde of nog te derven levensvreugde
Open polis Bij een open polis staat uitsluitend de verzekerde som vermeld en niet de waarde. Verzekerde bewijst waarde op moment van schade
Openbare orde en goede zeden Indien een overeenkomst in strijd is met de openbare orde en goede zeden is deze nietig. Met in strijd met de openbare orde of de goede zeden wordt bedoeld dat in een overeenkomst iets wordt afgesproken wat onfatsoenlijk is.
Openbare weg Als openbare weg wordt gezien dat een weg open staat voor verkeer (dus er wordt niet gekeken of het verkeer er wel mag komen) Art. 185 WVW is alleen van toepassing op de openbare weg.
Opsporen verdwaalde kinderen Op de rubriek buitengewone kosten van de reisverzekering zijn ook de kosten verbonden voor een reddingsactie als een van de kinderen verdwaald.
Opstal Een bezitter van een opstal is aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het gebouw niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen en als gevolg hiervan gevaar oplevert (Artikel 6:174 BW)
Opstal, definitie De wet verstaat onder opstal onder meer die gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. (incl. bermen, leidingen.)
Opzet Onder opzet wordt verstaan een handeling die voor hem / haar het beoogde of zekere gevolg is van zijn / haar handelen of nalaten. Opzet is in vele gevallen van de verzekering uitgesloten ook op de AVP, behalve bij opzet van een kind <14 jaar.
Opzet in groepsverband AVP Indien in groepsverband schade wordt veroorzaakt door opzet is dit tevens uitgesloten eveneens de evenredige vergoeding die verzekerde moet bijdragen is uitgesloten.
Opzicht Onder opzicht wordt verstaan het onder zich hebben van zaken van derden, voor vervoer, bewerking, behandeling, bewerking, lenen, bewonen, huren, gebruiken, bewaren of om welke reden dan ook.
Opzichtclausule Opzicht is uitgesloten, echter door de opzichtclausule wordt opzicht beperkt gedekt, meestal tot een maximale vergoeding tot ƒ. 25.000,–, echter er blijven enkele zaken uitgesloten, zoals: 1. Schade aan zaken die gehuurd, gepacht, geleast of in huurkoop zijn verkregen; 2. Schade aan zaken die men onrechtmatig onder zich heeft; 3. Schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, zeil-, motor- en luchtvaartuigen; 4. En schade die bestaat uit en / of als gevolg van verlies, diefstal, of vermissing van geld, geldswaardige papieren, betaalpassen, die men onder zich heeft.
Osmose Een uitgesloten schade op de pleziervaartuigenverzekering is blaasvorming in polyester veroorzaakt door osmose na 3 jaar.
Overeenkomst, 4 vereisten Er is pas een overeenkomst, indien voldaan is aan de volgende eisen: 1. Wilsovereenstemming tussen partijen; 2. Handelingsbekwaamheid door partijen; 3. De bepaalbaarheid van de wederzijdse verplichtingen; 4. Niet in strijd is met de openbare orde en zeden.
Overlevingsrente Een overlevingsrente is een vorm van een lijfrente die 2 verzekerden kent. Bij overlijden van de verzekerde worden periodieke uitkeringen gedaan aan de medeverzekerde, indien deze op dat moment nog in leven is. Indien de rente is ingegaan duurt deze tot overlijden van deze medeverzekerde.
Overlijden, overgang belang Bij verkoop van een gebouw of bij overlijden van de eigenaar komt het verzekerd belang in andere handen. Volgens de wet gaat bij overgang van een zaak of recht de verzekering over op de nieuwe rechthebbende of eigenaar. “De verzekering volgt het belang.”
Overlijdenswinst Indien er in een jaar minder verzekerden overlijden dan statistisch is berekend dan is er een zogenaamde overlijdenswinst.
Overmacht Van overmacht volgens artikel 185 WVW lid 1 is sprake, indien de omstandigheid die een beroep op overmacht rechtvaardigt ligt: 1. Buiten het motorrijtuig zelf; 2. Buiten de bestuurder; 3. Buiten de invloedssfeer of verantwoordelijkheid van de eigenaar / houder of bestuurder.
Oververzekering Oververzekering volgens artikel 253 WvK lid 1 zegt: indien de verzekerde som hoger is dan de werkelijke waarde, dan is de verzekering slechts geldig tot de daadwerkelijke waarde.
Overwegingen om te verzekeren Indien er behoefte bestaat i.v.m. bezit; leven, dood en gezondheid of voor vermogensrisico’s. Ook wordt er gekeken naar het budget
OVI OVI = Ongevallen Verzekering voor Inzittenden. Dit is een sommenverzekering die dekking biedt bij rubriek a ; overlijden of rubriek b ; blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval met een auto.
Partijentaxatie Bij een partijentaxatie overeenkomstig artikel 274 WvK wordt de waarde van de verzekerde goederen overeengekomen tussen de verzekerde en de verzekeraar en wordt dit vermeld in het polisblad. Achter de verzekerde som staat vermeld “aldus getaxeerd” of “met wederzijds goedvinden getaxeerd en vastgesteld op de verzekerde som”
Passagiersrisico AVP Indien een schade door een passagier wordt toegebracht aan een derde, bijvoorbeeld met een deur van de auto is dit in eerste instantie gedekt op de WAM en als subsidiaire dekking op de AVP. Ook gedekt is op de AVP indien een passagier een schade toebrengt aan een auto. In dit geval geeft de AVP een primaire dekking.
Pensioenbreuk Pensioenbreuk kan ontstaan bij verandering van werkgever. Indien men bij de nieuwe werkgever een hoger loon ontvangt, zal het pensioen niet worden opgebouwd bij de oude werkgever over het hogere loon.
Pensioenoverdracht Indien de pensioenwaarde die opgebouwd is bij de oude werkgever wordt ingebouwd in de nieuwe pensioen bij de nieuwe werkgever, noemt men dit overdracht van de pensioenwaarde
Polis De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, zoals dit door de wet is voorgeschreven.
Polisblad Op het polisblad staan de gegevens vermeld op verzekerde en / of verzekeringnemer en het risico waar de verzekering betrekking op heeft.
Polisopslag leven Polisopslag of administratie-opslag kan zijn een vast bedrag of een bedrag per f. 100.000,– verzekerde som met een bepaald maximum per polis.
Pool Pool is een vorm van samenwerking voor het dragen van risico’s.
Premie AVP De premie is afhankelijk van: verzekerde som; gezinssamenstelling en wel of geen eigen risico
Premiestelling auto Premie voor auto is afhankelijk van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld: Regio, Gewicht auto, cataloguswaarde auto, dekking, aantal km. Per jaar, leeftijd bestuurder, aantal schadevrije jaren, ER
Premiestelling caravan Premie voor het casco gedeelte wordt berekend over nieuwwaarde van de caravan, vermeerderd met alle bijkomende plaatsings- en installatiekosten. Tevens is de premie afhankelijk of het een toer- of stacaravan betreft. Ook zijn andere factoren nog van belang zoals ER, dekking.
Premiestelling pleziervaartuig Bij de premieberekening is het in 1e instantie van belang over wat voor soort vaartuig het gaat. Tevens is van belang de snelheid van het schip, het verzekeringsgebied, of er wel of niet een ingebouwde voortstuwingsmachine aanwezig is en de waarde van het object.
Premievrije waarde Bij levensverzekeringen is het mogelijk dat de verzekering premievrij wordt voortgezet, echter dan moet de polis aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals: Is er een waarde opgebouwd en komt de verzekering stellig tot uitkering. Bij premievrijmaking wordt van de waarde die de polis op het moment van premievrijmaking heeft een koopsomstorting gemaakt voor dezelfde verzekering met de dezelfde duur, echter tegen een lager kapitaal.
Preventie Maatregelen ter voorkoming of ter beperking van schade is preventie. Preventiemaatregelen kunnen genomen worden op het gebied van brand of van inbraak.
Preventie tips diefstal recreatie Premie Preventiemaatregelen ten aanzien van de caravan kunnen gesplitst worden in “voldoende zorg” en “onderhoud”
Prijs voor een verzekering De prijs voor een verzekering bestaat uit drie delen, te weten: 1. Premie; 2. Polis- en incassokosten; 3. Assurantiebelasting.
Privaat recht Privaat recht regelt de verhoudingen tussen de burgers onderling. Privaat recht wordt ook wel genoemd Civiel recht of Burgerlijk recht.
Procureur Bij een burgerlijk proces is men verplicht zich bij te laten staan door een advocaat. Echter wanneer de zaak voorkomt bij een rechtbank dan dient men zich bij te laten staan door een procureur. Een procureur kan de advocaat zelf zijn, maar wanneer de zaak voorkomt in een ander arrondissement dient, naast de eigen advocaat, een procureur ingeschakeld te worden om de zaken administratief te regelen.
Publiek recht In het publiekrecht worden de verhoudingen geregeld tussen de burgers en de overheid
Publiekrechtelijke ziektekostenregelingen Zijn voor bepaalde groepen ambtenaren. Enkele voorbeelden:
Rechterlijke instanties 1. Kantongerecht; 2. Arrondissementsrechtbank; 3. Gerechtshof; 4. Hoge Raad
Rechtsbijstand Rechtsbijstand heeft als doel het verlenen van rechtshulp, dus geen vergoeding in geld maar in diensten
Rechtsgang strafzaak 1. Politie maakt rapport; 2. Rapport (proces verbaal) gaat naar Officier van Justitie; 3. Officier seponeert (geen verdere rechtsvervolging) of gaat verder; 4. De gedaagde wordt opgeroepen door middel van een dagvaarding; 5. De zaak verschijnt afhankelijk van de aard van het misdrijf voor het kantongerecht of voor de arrondissementsrechtbank.
Rechtshulpverleners in Ned. In Nederland zijn de volgende rechtshulpverleners werkzaam:
Rechtstreeks vorderingsrecht De WAM is ter bescherming van de verkeersdeelnemers (gemotoriseerd of niet gemotoriseerd) Een van de zaken die de bescherming beogen is het rechtstreeks vorderingsrecht. De benadeelde mag nu direct de verzekeraar van de veroorzaker aanspreken.
Rechtsvorm verzekeraars In de WTV (Wet toezicht Verzekeringsbedrijf) is bepaald dat de rechtsvorm van een in Nederland gevestigde verzekeraar moet zijn een NV of een Onderlinge
Recreatie uitrusting Een specifieke dekking om bepaalde recreatiezaken te verzekeren, zoals 1. Kampeeruitrustingverzekering; 2. Golfuitrustingverzekering; 3. Duikuitrustingverzekering, etc.
Reflexwerking Bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer als zij door de eigenaar van een motorrijtuig worden aangesproken voor de schade die zij aan dat motorrijtuig hebben toegebracht. Met andere woorden als de zwakke verkeersdeelnemer schuldig is volgens artikel 6:162 BW, dan gaat toch artikel 185 WVW in werking treden en worden zij weer beschermd, waardoor de eigenaar van het motorrijtuig toch voor de schade (geheel of gedeeltelijk) moet opdraaien.
Regio indeling Naar mate de ervaring is de kans op inboedelschade groter in bepaalde regio’s. Derhalve is de hoogte van premie afhankelijk van het gebied waar verzekerde woont. Aan de hand van de postcode kan de hoogte van de premie worden bepaald.
Reisverzekering begin en einde De reisverzekering vangt aan (binnen de duur van de verzekering) wanneer de verzekerde daadwerkelijk met vakantie gaat (dus het huis verlaat) en eindigt op het moment dat hij weer in zijn woning is teruggekeerd (mits binnen de verzekeringsduur)
Reisverzekering, rubrieken De hoofdrubrieken van de reisverzekering zijn: 1. Bagage 2. Repatriëring 3. Geneeskundige kosten 4. Diversen (extra kosten, e.d.)
Rekenrente Bij het vaststellen van de premie gaat de verzekeraar er van uit dat hij een intrest maakt van 4%, dit noemt men rekenrente.
Risico aansprakelijkheid Men kan risico-aansprakelijk zijn in de kwaliteit van bezitter van een goed of in de kwaliteit van ouder van een kind onder 14 jaar. Bij risicoaansprakelijkheid hoeft men geen schuld te bewijzen
Risico aansprakelijkheid 185 WVW Volgens lid 1 van artikel 185 WVW is de eigenaar / houder van het kenteken risico-aansprakelijk voor schade ten opzichte van een zwakke verkeersdeelnemer.
Risico, gevolgen van Risico is een kwade kans. De gevolgen van deze risico’s kunnen zijn: 1. Met financiële gevolgen (menselijk leed); 2. Met financiële gevolgen (vermogensachteruitgang)
Risicopunten Risicopunten worden gegeven om de mate van preventie vast te stellen, dus de risicoklasse. Er zijn risicopunten voor: a. attractieve zaken; b. hoogte verzekerde som van inboedel, zonder de attractieve zaken.
Risico’s onverzekerbaar Voorbeelden van risico’s die niet te verzekeren zijn, zijn: 1. Waardedaling van een huis door het inzakken van de markt; 2. Faillissement van een kleine zaak doordat een soortgelijke grote zaak in de omgeving gevestigd wordt; 3. Uitval van een (bont)jas; 4. Verkleuring van wasgoed in de was; 5. Atoomkernreacties; 6. Etc.
Rol tp bij overeenkomst Een tussenpersoon is geen partij bij een overeenkomst. Hij mag niet accepteren, niet verzekeren, niet afwijzen.
Rol tp bij rechtsbijstand De tussenpersoon kan verzekerde wijzen op een dergelijk product en kan door een goede advisering voorkomen dat de verwachtingen van een dergelijk produkt te hoog zijn.
Rol tp bij ziektekosten De adviesfunctie van een tussenpersoon bij het sluiten van een ziektekostenverzekering is zeer belangrijk. Bij schade kan hij alleen de nota’s maar doorzenden aan de maatschappij en controleren of de uitkeringen (op tijd) worden gedaan en goed worden gedaan.
Salvage Salvage = schadebeperking of beredding.
Samenloop Samenloop kan ontstaan indien er meerdere verzekeringen lopen voor hetzelfde object
Samenwonen, inboedel advies De oudste polis blijft in stand. Indien beide verzekerden binnen 1 maand na ontvangst van het bericht van royement van de jongste polis de voorkeur kenbaar maken voor continuatie van die polis, zal de oudste polis geroyeerd worden.
Schade aan gehuurde woning Schade veroorzaakt aan gehuurde vakantiewoningen is uitgesloten op de AVP, maar wel gedekt op de reisverzekering, indien schade boven de f. 50,– is. Ook schaden aan de inventaris van deze woning wordt hierop gedekt.
Schade tijdens verhuizing Tijdens verhuizing of vervoer naar of van een herstel- of bewaarplaats is ook gedekt schade door ongeval, het middel van vervoer overkomen; het uit de strop schieten, het onklaar raken van hijsgerei of van enig ander hulpmiddel gebruikt bij het laden of lossen. Diefstal of vermissing van koffers of kisten, wasmanden en dergelijke en de inhoud daarvan, met dien verstande dat diefstal of vermissing van de inhoud alleen verzekerd is indien of de gehele koffer, kist of wasmand vermist wordt of hieraan raak is gepleegd.
Schade vergoeding in natura Sommige polissen bepalen bij een vergoeding volgens art 274 WvK of 275 WvK dat herstelkosten vergoed worden, mits dit economisch verantwoord is, eventueel vermeerderd met waardevermindering. Bij ziekenfondsverzekeringen bestaat ook een vergoeding in natura. De medische kosten worden direct vergoed aan de arts, ziekenhuis e.d.
Schijventarief Het inkomstenbelastingtarief dat voor de heffing wordt toegepast, is uit zogenaamde schijven opgebouwd. Per schijf is een hoger percentage belasting verschuldigd.
Schroeien Schroeien is geen bandschade, daar er geen vlammen of vuur aan te pas komt. Dit is te verzekeren op de extra uitgebreide gevaren verzekering.
Schuld, eigen Volgens artikel 276 WvK behoeft verzekeraar niet uit te keren bij een schade als gevolg van eigen schuld. Eigen schuld is schade aan verzekerde zelf te wijten. Verzekeraars doen niet vaak een beroep op dit artikel, tenzij er duidelijk sprake is van achteloos handelen. Zie ook schuld, merkelijke.
Schuld, merkelijke Bij brandverzekeringen is een beroep op eigen schuld minder snel mogelijk. Volgens artikel 294 WvK spreekt men over merkelijke schuld, wat gelijk staat aan grove schuld. In dit geval behoeft verzekeraar geen uitkering te doen.
Schuldaansprakelijkheid Bij schuldaansprakelijkheid dient benadeelde de schuld te bewijzen van de pleger van de onrechtmatige daad. Hierbij is artikel 6:162 BW belangrijk, waarin staat vermeld de vereisten voor aansprakelijkheid uit ene onrechtmatige daad.
SER SER = Sociaal Economische Raad, zijnde het controlerend orgaan voor de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf. De SER heeft een register waarin de assurantiebemiddelaars staan ingeschreven.
Sistercar clausule Volgens de WAM is schade geleden door de bestuurder van het schadeveroorzakende motorrijtuig een toegestane uitsluiting. Daardoor zou ook schade, veroorzaakt door de verzekerde aan zijn tweede auto, ook uitgesloten zijn. Door opname van de sistercarclausule of sistershipclausule wordt ook schade door schuld van eigenaar-bestuurder toegebracht aan een ander motorrijtuig van de verzekeringnemer gedekt.
Slotverklaring D slotverklaring wordt volgens de aanbevolen teksten van het Verbond opgenomen in het aanvraagformulier. Hierbij wordt verwezen naar de inhoud van artikel 251 WvK (Verzwijgingsartikel). De ondergetekende verklaart in deze slotverklaring dat de gegeven antwoorden juist en volledig zijn en dat geen omstandigheid, die voor de maatschappij van belang kan zijn, zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld.
Slotvraag De slotvraag is ook een tekst die voorgesteld is door het Verbond, die opgenomen wordt in het aanvraagformulier. In de slotvraag wordt gevraagd of er nog iets mee te delen is, dat voor de beoordeling van de verzekeringsaanvraag van belang zou kunnen zijn.
Smartegeld Smartegeld is een vergoeding voor immateriële, ideële of onstoffelijke schade, wegens geleden (of nog te lijden) pijn, smart en/of gederfde (en nog te derven) levensvreugde. Smartegeld kan geclaimd worden op basis van bijv. 6:107 BW
Smelten Smelten is geen bandschade, daar er geen vuur of vlammen bij gepaard gaan. Dit soort schaden zijn te verzekeren op de extra uitgebreide gevarenverzekering
Sociale verzekeringen Sociale verzekeringen zijn voor de gehele bevolking of voor bepaalde groepen (bijv. werknemers)
Solvabiliteit verzekeraars Solvabiliteit is één van de eisen die in de WTV is gesteld waaraan verzekeraars moeten voldoen. Hierbij controleert de verzekeringskamer de financiële situatie van de verzekeraars
Spaarpremie Spaarpremie is het deel van de premie, die de verzekeraar opzij legt (belegt) in verband met toekomstige verplichting en aanzien van een uitkering, bijvoorbeeld bij een gemengde verzekering.
Standaardpakketpolis Volgens de WTZ (Wet op de toegang tot de ziektekosten) heeft de maatschappij de verplichting om een ziektekostenverzekering te accepteren, indien men via ziekenfonds (of bij andere situaties) verzekerd is geweest en door de maatschappij niet op de normale polis geaccepteerd kan worden. De maatschappij biedt dan de standaardpakketpolis aan
Stellenclausule Bij kostbaarhedenverzekering wordt een stel gezien als twee of meer bij elkaar behorende voorwerpen die in 1 bedrag verzekerd zijn. Bij verlies of diefstal van 1 onderdeel van het stel zijn er verschillende mogelijkheden voor vaststelling van de schade, hetgeen vastgelegd wordt in de stellenclausule
Sterftekans De sterftekans is een berekening gebaseerd op historische gegevens wat de gemiddelde levensverwachting is en duur is van mannen en vrouwen per leeftijd. Deze sterftekansen (ook levenskansen) worden vastgelegd in sterftetafels
Subrogatie Subrogatie is verhaalsrecht van de particuliere schadeverzekeraars. De schadeverzekeraars kunnen de door hen uitbetaalde schade aan hun verzekerde verhalen op de schadeveroorzakende partij. Bij sommenverzekeringen geldt geen verhaalsrecht.
Successierecht Successierecht is een belastingverplichting over hetgeen wat uit erfrecht is verkregen.
SVI SVI = Schade verzekering Inzittenden. Alle daadwerkelijk geleden zaak – of letselschade van bestuurder en inzittenden naar aanleiding van een ongeval wordt vergoed tot het maximum op de polis.
Systeem vertrouwelijke mededelingen Dit systeem s door het verbond opgezet en bevat persoonsgerichte, feitelijke gegevens met betrekking tot afwijkende risico’s, zoals ontzeggingen van de rijbevoegdheid, royementen van verzekeringscontracten wegens verzwijging schadeverloop. Ook indien verzekerde de malustrede heeft bereikt staat vermeld in dit systeem.
Taak tp bij aansprakelijkheid Taak van de tussenpersoon is begeleiding en advisering bij een door de klant geleden of veroorzaakte schade.
Taak tp bij recreatieverzekeringen Taak van tussenpersoon bij recreatieverzekeringen is om eventuele ongewenste verzekeringsoverlappingen te voorkomen.
Taxatie Om de juiste waarde van een object vast te stellen kan een deskundige (extern of van de maatschappij worden ingeschakeld) om een taxatie te verrichten.
Terminus Terminus is een pool voor zware risico’s of voor specialistische risico’s Terminus Brand pool is bedoeld voor iedereen die niet op gewone wijze bij een verzekeraar een brandverzekering kan afsluiten i.v.m. bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of een schadeverleden. De NV Assurantiemaatschappij Terminus is een door de verzekeraars opgerichte verzekeringsmaatschappij (geen pool) voor zware en vreemdsoortige motorrijtuigrisico’s.
Tijdelijke kapitaalverzekeringen Een tijdelijke kapitaalverzekering ook wel risicoverzekering genoemd keert een kapitaal uit indien het overlijden voor de einddatum van de polis gebeurd. Er zijn 3 vormen, te weten: Gelijkblijvende risicoverzekering een dalende risicoverzekering en een risicoverzekering op vaste termijn.
Tijdsevenredige pensioenaanspraken In de PSW staat het recht opgetekend dat de werknemer minimaal voor het OP hierop recht heeft. Het betreft zijn aanspraken op O.P. gerekend naar de daadwerkelijk opgebouwde periode bij die werkgever. Vroeger was de hoogte afhankelijk van de tot op dat moment betaalde premies (en was vaak lager). De TEP wordt berekend als volgt: Hoeveel recht op O.P. werknemer indien hij bij de werkgever was blijven werken, minus het O.P. over de periode dat hij niet bij die werkgever zal werken.
Toelichting 251 Dit is een tekst door het Verbond opgesteld, hetgeen op de aanvraag wordt vermeld. In deze tekst staat beschreven de gevolgen indien de aanvrager het aanvraagformulier niet goed of niet volledig of niet naar waarheid invult.
Toerekenen aan de dader Toerekening aan de dader is een vereiste voor aansprakelijkheid uit een onrechtmatige daad, hetgeen beschreven staat in artikel 6:162 BW. Het begrip toerekenen staat voor: is het de dader aan te rekenen en dit wordt bepaald door de vragen: komt het door zijn schuld en ligt het aan een oorzaak krachtens de wet of komt het voor rekening van de dader volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
Toerekenen zonder schuld Schuld is verwijtbaarheid. Bij toerekening wordt niet gekeken naar de vraag of de toevallige dader een verwijt treft. Eén en ander staat beschreven in artikel 6:165 BW. Indien iemand van 14 jaar of ouder een als te doen beschouwen gedraging verricht is de geestelijke of lichamelijke tekortkoming geen beletsel om een onrechtmatige daad aan de dader toe te rekenen.
Tussentijdse beëindiging Een inboedel – of opstalverzekering heeft meestal een contractduur van 10 jaar. Tussentijdse beëindiging is echter alleen mogelijk bij de volgen 4 gevallen: – tussentijdse wijziging van premie en/of voorwaarden door verzekeraar in het nadeel van verzekeringnemer; – verkoop van het verzekerde object (bij opstal); – overheveling van een portefeuille van de ene verzekeraar naar de ander (bij fusies); – opzegging van 1 verzekering, wanneer twee individueel verzekerde klanten gaat samenwonen.
UGV en UGV + UGV = Uitgebreide Gevaren verzekering; UGV + = Extra uitgebreide gevarenverzekering. Dit zijn dekkingsvoorwaarden waarop met een inboedel – of opstalverzekering kan sluiten.
Uitkering bij leven belast Een uitkering bij leven is belast volgens de inkomstenbelasting indien met niet aan voorwaarden voldoet (15 of 20 f meer aangesloten jaren premie betaald: bandbreedte is meer dan 1 : 10. Een deel van uitkering is vrijgesteld. Het belastbare gedeelte gaat over de zogenaamde saldomethode, zijnde uitkering minus som van de betaalde premies. Het belastbare gedeelte wordt berekend volgens de formule:
Uitkering bij overlijden belast Het verschil tussen de uitkering minus de som van de betaalde premies is progressief belast bij een uitkering bij overlijden indien men niet voldoet aan de volgende drie voorwaarden: – Verzekerde is overleden voor zijn 72-jarige leeftijd: – er is meer dan 15 jaar aaneengesloten premie betaald; – de uitkering is niet meer dan f. 11.900,– (1998, dit bedrag wordt jaarlijks bijgesteld)
Uitlooprisico AVP Indien de schade is veroorzaakt tijdens de verzekeringsduur, maar pas ontstaat na afloop van de verzekeringsduur, dan noemt en dit het uitlooprisico, hetgeen gedekt is op de AVP.
Uitsluiting aansprakelijk vaartuig Uitgesloten op aansprakelijkheid vaartuigen is: schade met goedvinden van of met opzet van de verzekeringnemer; – schade als de boot in beslag is genomen, verhuurd is of anders dan voor genoegen wordt gebruikt; – schade aan goederen onder opzicht; – schade aan of door de boot gesleepte vaartuigen; – schade aan of door waterskiërs
Uitsluiting auto WA polis Toegestane uitsluiting op de WAM polis zijn: 1. Schade aan met het motorrijtuig vervoerde zaken; 2. De aansprakelijkheid van degene die het motorrijtuig door diefstal of geweldpleging heeft verkregen; 3 schade aan de bestuurder zelf; 4 schade tijdens behendigheid – of snelheidsritten.
Uitsluiting caravan Uitsluiting op caravanverzekering zijn:
Uitsluiting Kostbaarheden Uitgesloten op de kostbaarhedenpolis is schade ontstaan door: 1. Eigen gebrek; 2. Geleidelijk werkende invloeden, klimatologische of temperatuursinvloeden; 3. Ongedierte, mot, houtworm, schimmel e.d.; 4. Catastroferisico’s; 5. Bij elektrische instrumenten: te hoge spanning, overbelasting, kortsluiting, oververhitting, stroomlekkage, e.d..
Uitsluiting pleziervaartuigen Van pleziervaartuigenverzekering casco is uitgesloten schade door: 1. Catastroferisico’s; 2. Slijtage; 3. Door gebruik anders dan als particulier; 4. Veroorzaakt met opzet of met goedvinden van verzekerde; 5. Als gevolg van onvoldoende onderhoud aan of zorg voor het vaartuig van verzekeringnemer; 6. Door geleidelijke invloed van licht, lucht en water, alsmede door lucht- , grond- of waterverontreiniging; 7. Door blaasvorming in polyester (veroorzaakt door osmose) als deze zich openbaart na 3 jaar na de eerste tewaterlating; 8. Aan de voortstuwingsinstallatie, dor eigen gebrek veroorzaakt, niet als het de originele scheepsmotor betreft die niet ouder is dan 3 jaar en ook niet bij brand, ontploffing, aanvaring als gevolg van eigen gebrek.
Uitsluitingen auto casco/wa Uitsluitingen op de Casco autoverzekeringen zijn schaden ontstaan : 1. Terwijl bestuurder niet in het bezit is van een geldig voorgeschreven rijbewijs; 2. Door opzet; 3. Tijdens bepaalde snelheidswedstrijden; 4. Terwijl motorrijtuig is verhuurd of anders wordt gebruikt dan is opgegeven; 5. Door molest, atoomkernreacties, e.d.
Uitsluitingen AVP Uitsluitingen op de AVP zijn: 1. Opzettelijk toegebrachte schade; 2. Schade aan bepaalde zaken onder opzicht; 3. Schade aan zaken van verzekerden onderling; 4. Schade door of met motorrijtuigen; 5. Schade door of met (lucht) vaartuigen; 6. Schade door molest of atoomkernreacties; 7. Woonplaats in buitenland hebbende; 8. Schade door wapens zonder vergunning en jagen.
Uitsluitingen casco Uitsluitingen op auto-cascopolis: 1. Normale slijtage; 2. Waardevermindering; 3. Boetes; 4. Schade ontstaan terwijl de bestuurder onder invloed van alcoholhoudende drank verkeert
Uitsluitingen rechtsbijstand Uitsluiting is onder andere rechtshulp rondom geschillen bij: 1. Verkoop, koop, bezit e.d. van lucht- of vaartuigen boven een bepaalde cat.waarde; 2. Verkoop en koop e.d. van tweedehands auto’s en vaartuigen zonder schriftelijke garantie van een officiële dealer; 3. Vermogensbeheer; 4. Belastingkwesties; 5. Huwelijk en echtscheiding; 6. Bekeuringen; 7. Vorderingen die door derden tegen de verzekerde worden ingesteld op grond van een onrechtmatige daad
Uitsluitingen WAM 4 toegestane uitsluitingen: 1. De aansprakelijkheid van degene die het motorrijtuig door diefstal of geweld heeft toegeëigend; 2. Schade aan zaken die door het motorrijtuig worden vervoerd; 3. Schade aan bestuurder zelf; 4. Schade toegebracht tijdens behendigheid – of snelheidsritten of id..
Uitspraak strafzaak Uitspraak van strafzaak heet vonnis. De uitspraak heeft 3 mogelijkheden, te weten: 1. Vrijspraak; 2. Boete of 3. gevangenisstraf.
VAN VAN = Verenigde Assurantiebedrijven Nederland, zijnde de pool voor zware brandrisico’s
VAR Vermist Auto Register. In dit register worden de vermiste auto’s geregistreerd ongeacht hun dekking. Dit om de (georganiseerde) autodiefstal te bestrijden.
Vaste termijn verzekering Een verzekering op vaste termijn keert een kapitaal uit op een vooraf afgesproken tijdstip of de verzekerde in leven is of inmiddels is overleden.
Verbond van Verzekeraars Het Verbond van Verzekeraars is de toporganisatie van verzekeraars in Nederland en heeft tot doel: 1. Het behartigen van de algemene belangen van het verzekeringsbedrijf in Nederland en van de leden; 2. De bevordering en instandhouding van de goede naam van het verzekeringsbedrijf in Nederland
Verhuisvoorwaarden Tijdens verhuizing zijn enkele dekkingen van toepassing, te weten:
Verhuizing inboedel polis Verzekeringnemer dient het nieuwe adres aan verzekeraar door te geven, anders is risico-omschrijving op polis niet meer juist. De meeste polissen bepalen dat, ook zonder mededeling, de inboedel 2 maanden op het nieuwe adres gedekt blijft. Daarna wordt de dekking slechts voortgezet als verzekeraar dat heeft bevestigd. Indien verhuizing aanleiding geeft tot wijziging van premie en/of voorwaarden, dan heeft verzekerde de mogelijkheid de voortzetting van de verzekering te beëindigen. Indien wijziging van premie en/of voorwaarden een gevolg is van verhuizing naar andere regio, waardoor de gebruikelijke premie en/of voorwaarden van die regio worden gehanteerd, dan is opzegging veelal niet mogelijk.
Vernietigbaar Indien verzekeraar zich beroept op artikel 251 WvK dan is de overeenkomst vernietigbaar. Wordt de verzekering vernietigd, dan betekent dat, dat de verzekering volgens de wet geacht nooit te hebben bestaan.
Vernietigbaar 251 Indien de verzekeraar de polis niet zou hebben gesloten, indien hij van de ware feiten op de hoogte was, maak de verzekering vernietigbaar. Vernietigbaar wil zeggen dat verzekering niet kan worden verklaard. Dit wil zeggen de verzekering zou nooit hebben bestaan.
Verschillen 6:107 en 6:108 BW 6:107 BW is vorderingsrecht bij letselschade: Vorderingsgerechtigd zijn: de gewonde zelf of derden die kosten t.b.v. gewonde maakt Volgens 6:107 A ook de werkgever
Verslag staten Verslag staten Zijn jaarverslagen volgens EG-model, die een duidelijk beeld moeten geven van het door de verzekeraar gevoerde financieel beheer en zijn financiële positie. Deze staten dienen regelmatig naar de Verzekeringskamer te worden verzonden.
Verzekeraars, eisen Hiermee wordt bedoeld de eisen die de WTV stelt aan de verzekeraars, zoals: 1. De rechtsvorm waarin verzekeringsbedrijf mag worden uitgevoerd dient een NV of een onderlinge te zijn.; 2. Geen uitvoering van een ander bedrijf dan het verzekeringsbedrijf; 3. Juridisch gescheiden uitoefening van het levensverzekerings- en schadeverzekeringsbedrijf; 4. Minimaal eigen vermogen 5 een vergunning afgegeven door de Verzekeringskamer voor iedere branche die men wenst te voeren; 6. Akte van oprichting, statuten en reglementen, alsmede namen van bestuurders en commissarissen dienen te worden ingediend; 7. Men mag de goede naam van het Verzekeringsbedrijf niet schaden
Verzekerde Verzekerde is de persoon op wie het contract is afgesloten. Bij levensverzekering is dit de persoon om wiens leven het gaat
Verzekerden AVP 1. De verzekeringsnemer 2. Zijn inwonende echtgenote; 3. De met verzekeringsnemer in gezinsverband samenwonende personen 3. Zijn minderjarige (pleeg of stief) kinderen ; 4. Zijn meerderjarige ongehuwde inwonende (pleeg of stief) kinderen of voor studie uitwonend zijn; 5. De inwonende ouders, schoonouders, grootouders; ongehuwde bloed- en aanverwanten 6. Het huispersoneel; 7. Minderjarige logés mits niet elders verzekerd.
Verzekering volgt belang Verzekering volgt het belang wil zeggen dat bij overgang van een zaak (bij verkoop of overlijden) of recht van verzekering over gaat op de nieuwe rechthebbende of eigenaar.
Verzekeringnemer Verzekeringnemer is de persoon die de overeenkomst aangaat (vaak ook de premiebetaler)
Verzekeringnemer rechten/plichten Rechten van verzekeringnemer zijn: 1. Afkoop; 2. Belening; 3. Premievrijmaken; 4. Conversie; 5. aanwijzing van begunstigde; 6. Wijziging van de begunstigde; 7. Overdracht
Verzekeringskamer, bevoegd Verzekeringskamer is bevoegd bij ontdekking van onrechtmatigheden volgens de WTV bij verzekeraars advies te geven over wat er moet veranderen; indien dit niet wordt opgevolgd mag men overgaan tot publicatie (in Staatscourant). Indien dit ook niet helpt dan mag de Verzekeringskamer de rechter machtiging vragen tot liquidatie van de verzekeraar over te gaan.
Verzekeringsplicht Bij autoverzekeringen geldt voor het WA-gedeelte een verzekeringsplicht, hetgeen gecontroleerd wordt door het RDW.
Verzekeringsvoorwaarden, inhoud In de verzekeringsvoorwaarden staan bepalingen met betrekking tot: 1. Begripsomschrijvingen (wat is brand? Etc.); 2. Dekkingsomschrijvingen (wat wordt gedekt); 3. Uitsluitingen; 4. Premie(betaling); 4. Mededelingsplicht van verzekerde; 5. Verplichtingen van verzekerde bij schade; 6. Wijze waarop schade wordt vastgesteld; 7. Wijze waarop uitkering wordt berekend.
Verzwijging Als verzwijging volgens artikel 251 WvK wordt gezien alle verkeerde of onwaarachtige opgave of achterhouden van gegevens die een beslissing van verzekeraar ten aanzien van acceptatie zou kunnen beïnvloeden. Dit geldt alleen bij aangaan van de verzekering.
VIP Verzekeraars Instituut voor Preventie
VOA mogelijkheden VOA = Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren. De overheid kan op grond van deze Verhaalswet uitkeringen, die gedaan zijn aan benadeelde of nabestaanden verhalen op de schadeveroorzakende partij.
Volksverzekeringen Volksverzekering is een onderdeel van de sociale verzekeringen die in principe gelden voor alle inwoners van Nederland
Vonkenvanger clausule Vonkenvangerclausule wordt moment niet meer gehanteerd, echter was van toepassing voor bijvoorbeeld huizen met rieten daken en een open haard. Men dient dan het rookkanaal te voorzien van een goed werkende vonkenvanger. Indien deze niet of niet goed werkend was geïnstalleerd dan zou de schade niet vergoed worden. Ook dient men volgens deze clausule de rookkanalen regelmatig te reinigen.
Voorlopige dekking, rechtsgeldig Een tussenpersoon mag, indien daar overeenstemming met de verzekeraar is bereikt, een voorlopige dekking afgeven voor bepaalde risico’s mits het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden stellen vaak dat deze voorlopige dekking een maximale duur kent van 14 dagen. Een dergelijke voorlopige dekking, die geven wordt met uitdrukkelijke toestemming van verzekeraar, is rechtsgeldig.
Voorrangsregel 2 verzekeringen Er zijn afspraken gemaakt tussen de verzekeraars indien 2 verzekeringen hetzelfde object dekken. In sommige gevallen betreft de afspraak dat de speciale polis voor gaat. Wettelijk geldt bij deze samenloop dat de oudste polis voor gaat. Het verbond heeft afgesproken dat de verzekeraar waar de claim wordt neergelegd, dient uit te keren (mits het onder dekking valt) en daarna met andere verzekeraar in overleg treedt wie uiteindelijke de schade moet dragen.
Vordering bij letsel 6:107 BW is vorderingsrecht bij letselschade: Vorderingsgerechtigd zijn: de gewonde zelf of derden die kosten t.b.v. gewonde maakt.
Vordering derden bij letsel Derden kunnen volgens artikel 6: 107 BW de kosten vorderen die zij ten behoeve van de gewonde hebben gemaakt.
Vorderingsgerechtigd bij overlijden 6:108 BW is vorderingsrecht bij overlijden: Vorderingsgerechtigd zijn: Echtgeno(o)t(e) van overledenen; minderjarige kinderen van overledene;
Vriendendienst Bij vriendendienst is degene die de vriendendienst verricht niet aansprakelijk, wanneer de schade ontstaat door een ongelukkige handeling. De dienstverlener is alleen aansprakelijk indien er sprake is van grove schuld, roekeloosheid of wanneer de dienstverlener het belang van degene voor wie hij de dienst verricht onvoldoende in het oog heeft gehouden.
Vrijstellingen WAM De rijksoverheid (de Staat) en de vrijgestelde gemoedsbezwaarden zijn vrijgesteld van de WAM plicht tot verzekeren
Vuurwapens Een uitsluiting op de AVP is schade, veroorzaakt in verband met bezit en/of gebruik van wapens als genoemd in de Wet wapens en munitie, waarvoor de verzekerde geen vergunning heeft. Indien er wel een vergunning is kan men het jachtrisico meeverzekeren op de AVP, hetgeen verplicht wordt gesteld volgens de Jachtwet.
Waarborgfonds Het Waarborgfonds Motorverkeer keert schaden uit, veroorzaakt door motorrijtuigen indien: schade veroorzaakt is: 1. met een gestolen auto; 2. door een onbekende dader ; 3. Door een onverzekerde dader; 4. Door een vrijgestelde gemoedsbezwaarde; 5. Indien de verzekeraar insolvent is. Dit fonds is door de overheid opgericht in het kader van de bescherming van de verkeersdeelnemers aan het gemotoriseerd verkeer
Waardevaststelling, problemen Voor de waardevaststelling heeft men diverse mogelijkheden, zoals:
1. De inventarislijst bij inboedels (geeft geen zekerheid voor de juiste waarde);
2. De inboedelwaardemeter (deze geeft garantie tegen onderverzekering);
3. Taxatie door deskundige (volgens artikel 275 WvK);
4. Partijentaxatie (volgens artikel 274 WvK)
Wabb Wabb = Wet assurantiebemiddelingsbedrijf. De uitvoering van deze Wet ligt bij de SER. In deze Wet staat beschreven de eisen waaraan een tussenpersoon zich dient te houden. En heeft als doel bescherming van het publiek en van de bonafide assurantiebemiddeling.
WAM strik Alle polissen dienen te voldoen aan de door de WAM gestelde eisen. In de polissen is een clausule opgenomen, die als volgt luidt:”Met voorbijgaan van hetgeen anders inde verzekeringsvoorwaarden van deze polis mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen te voldoen”. Deze laatst genoemde bepaling heet “De WAM – Strik”.
WAM, doel Het doel van de WAM is bescherming van de slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer.
WAO gat Het WAO – gat is het verschil tussen de oude WAO regeling (loondervingsuitkering) en de nieuwe regeling (de vervolguitkering)
WAO loondervingsuitkering De WAO-loondervingsuitkering vindt plaats na 52 weken arbeidsongeschiktheid en de duur van deze uitkering is afhankelijk van de leeftijd op het moment van intreding in de WAO. Een persoon van 32 jaar en jonger ontvangt geen loondervingsuitkering, maar alleen een vervolguitkering
WAO vervolguitkering De WAO – vervolguitkering vindt plaats na de loondervingsuitkering of voor personen die 32 jaar of jonger zijn, direct na de uitkering volgens de Wulbz. De vervolguitkering bestaat uit een basis, die gerelateerd is aan het minimumloon ( maal het AO uitkeringspercentage), vermeerderd met een toeslag volgens de formule: x AO uitkeringspercentage
Weguitrusting Onder weguitrusting wordt begrepen de openbare wegen en leidingen buiten een gebouw. De aansprakelijkheid, in dit geval een risicoaansprakelijkheid berust bij de weg – of leidingbeheerder, een en ander volgens artikel 6:174 BW .
Wet op de rechtsbijstand WOR = Wet op de rechtsbijstand. Volgens deze Wet krijgt de burger rechtshulp waarbij financiële steun wordt gegeven. Deze financiële steun is afhankelijk van de financiële draagkracht van de persoon. Men dient in ieder geval een eigen bijdrage te betalen, daarnaast dient men nog eventuele kosten te betalen, zoals kosten van een getuige of deskundige en eventueel, indien men daartoe veroordeeld wordt, de kosten van proces en gerecht.
Wet voor tussenpersonen De Wet waaraan tussenpersonen zich dienen te houden is de Wabb (Wet assurantiebemiddelingsbedrijf)
Wet voor verzekeraars De Wet waaraan verzekeraars zich dienen te houden is de WTV (Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf)
Wettelijke aansprakelijkheid Wettelijke aansprakelijkheid (Aansprakelijkheid volgens de Wet) kan onderverdeeld worden in : schuldaansprakelijkheid (de benadeelde dient schuld te bewijzen van de pleger van de onrechtmatige daad en risicoaansprakelijkheid. Hierbij speelt schuld geen rol. Dit is aansprakelijkheid van een derde of van een zaak.
Wielklemmen Wielklemmen is één van de onderdelen die men voorschrijft voor de caravanverzekering bij het onderdeel voldoende zorg.
Wilsovereenstemming Wilsovereenstemming wil zeggen dat de beide partijen verklaren de overeenkomst te willen. Er is geen sprake van wilsovereenstemming indien één der partijen bedrogen, misleid of gedwongen is de overeenkomst aan te gaan (er is sprake van een gebrek van wilsuiting van één der partijen)
Woonhuis, definitie Onder woonhuis wordt verstaan: een gebouw dienende tot particulier bewoning, inclusief de bij het gebouw behorende bijgebouwen en terreinafscheidingen.
WOR WOR = Wet op de Rechtsbijstand. Deze geeft de burger, afhankelijk van de financiële draagkracht, een financiële tegemoetkoming voor rechtsbijstand
WTV WTV = Wet toezicht Verzekeringsbedrijf. Zijnde de wet waaraan de in Nederland gevestigde verzekeraars zich dienen te houden.
WTZ doelgroepen
Zeilboten AVP Op de AVP is alleen gedekt letselschade (dus geen zaakschade) veroorzaakte met of door zeilboten met een zeiloppervlakte tot ten hoogste 16 m2 en/of een motor met een vermogen van minder dan 3 kW (Ongeveer 4 Pk). Bij opzicht zijn vaartuigen geheel uitgesloten.
Zeilplanken Voor zeilplanken zijn aparte verzekeringen. Deze verzekering is beperkt tot een bepaalde periode (3 jaar). Het belangrijkste bij de zeilplankverzekering si de casco-dekking. Een aantal zeilplankverzekeringen dekt tot een beperkt bedrag ook de schade aan het zeilpak. Vaak wordt het ongevalsrisico op de Noordzee uitgesloten.
Zekerheidsbehoefte Voor het peilen van de zekerheidsbehoefte wordt gekeken naar drie delen, te weten:
1. Zekerheidsbehoefte in verband met bezit;
2. Zekerheidsbehoefte in verband met leven, dood en gezondheid en
3. Zekerheidsbehoefte met betrekking tot andere vermogensrisico’s
Zelfstandig handelen van dier Een eigenaar / bezitter van een dier is risico-aansprakelijk indien het gaat om het zelfstandig handelen van een dier, dus buiten de wil van de eventueel aanwezige geleider van het dier.
Zengen Zengen is geen brand, daar er geen vlammen of vuur aanwezig is. Echter dit risico is meeverzekerd op de extra uitgebreide inboedelverzekering.
Voorbeeld van zengen is het uitslaan van een aanrechtblad indien daar een (te) heet voorwerp wordt neergezet.
Ziekenfondsverzekerden Verzekerden op de ziekenfondsverzekering zijn:  1. Verzekeringsnemer (Kostwinner); 2. Echtgeno(o)t(e); 3. Partner; 4. Kinderen
Ziektekostenverzekering dekking Dekkingsomvang ziektekostenverzekering:  1. Verpleging en behandeling in een ziekenhuis, inclusief ziekenvervoer; 2. Niet-klinische specialistische behandeling; 3. Fysiotherapie, logopedie e.d.; 4. Behandeling door een huisarts; 5. Geneesmiddelen; 6. Tandheelkundige hulp tot bepaalde maxima; 7. Bevalling en kraamzorg; 8. Behandeling met een kunstnier; 9. Orgaantransplantatie; 10. Aanvullende thuisverpleging Overigens kunnen deze dekkingen per maatschappij verschillen.

Wij helpen je graag

Bel 0186-607268 »

Tussen 09:00 en 17:00 staan wij je graag te woord. Neem gerust contact op als je vragen hebt over een verzekering.

Stuur ons een e-mail »

Stuur ons een e-mail en onze medewerkers nemen zo snel mogelijk contact met je op.