Autoverzekering van Delta Lloyd

De autoverzekering van Delta Lloyd is modulair opgebouwd:

 • module Wettelijke Aansprakelijkheid;
 • module Brand, Storm en Natuur, module Diefstal en module Ruit, die samen de dekking mini-casco geven;
 • module Aanrijding; in combinatie met de bovengenoemde modules geeft dit volledig casco;
 • module Accessoires.

De module Wettelijke Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht voor iedere automobilist.

Module Wettelijke Aansprakelijkheid

De module Wettelijke Aansprakelijkheid bij de autoverzekering van Delta Lloyd dekt de schade die de bestuurder van een personenauto aan anderen toebrengt. Ook de schade die een eventuele aanhanger of de lading toebrengt, is gedekt. Het maximaal verzekerde bedrag staat in de polis vermeld.

Als een aanrijding tot een rechtszaak leidt, is de verzekerde verplicht de procedure door Delta Lloyd te laten voeren. Delta Lloyd zorgt voor een advocaat. Proceskosten en wettelijke rente worden vergoed, boetes en afkoopsommen niet. Een borgsom wordt vergoed tot 50.000 euro per gebeurtenis. Het staat Delta Lloyd vrij om buiten de verzekerde om een betrokken partij rechtstreeks schadeloos te stellen.

Als de verzekerde auto wordt gebruikt om kosteloos gewonden te vervoeren, vergoedt de verzekeraar de daardoor ontstane schade aan het interieur.

Uitgesloten is schade:

 • die is veroorzaakt door een bestuurder die geen rijbewijs of geen rijbevoegdheid had;
 • die is ontstaan terwijl de auto werd verhuurd of als taxi werd gebruikt;
 • die de auto oploopt als hij aan snelheids- of behendigheidswedstrijd meedoet. Een puzzelrit is wel gedekt;
 • aan zaken die met het motorrijtuig worden vervoerd, afgezien van handbagage en kleding van de passagiers;
 • aan de eigendommen van de eigenaar of de bestuurder;
 • die wordt veroorzaakt terwijl de auto wordt bestuurd door een autodief of joyrider;
 • aan een van de inzittenden tijdens zo’n rit;
 • aan een voertuig dat door de verzekerde auto wordt gesleept.

Module Brand, Storm en Natuur

De module Brand, Storm en Natuur van Delta Lloyd dekt verlies van en schade aan de auto door:

 • brand, blikseminslag, ontploffing of kortsluiting, ook als deze veroorzaakt worden door slijtage of een constructiefout in de auto. De herstelkosten van een gebrek aan de auto zelf worden niet vergoed;
 • botsing met vogels, wild of loslopende dieren;
 • hagelschade;
 • storm en andere natuurrampen (overstroming, aardbeving, vulkaanuitbarsting of lawine);
 • een neerstortend vliegtuig of onderdeel daarvan;
 • een ‘van buiten komend onheil’ in de tijd dat de auto is toevertrouwd aan een transportonderneming (hieronder valt bijvoorbeeld een zinkende veerboot). Krassen en schrammen vallen niet onder de dekking.

Module Diefstal

De module diefstal dekt verlies van en schade aan de auto veroorzaakt door diefstal en inbraak (of een poging daartoe), joyriding, verduistering en oplichting.

Als de auto niet meer bruikbaar of verdwenen is, krijgt de verzekerde ook een bedrag van 15 euro per dag gedurende maximaal 30 dagen.

Als een sleutel van de auto in verkeerde handen is gevallen, vergoedt Delta Lloyd de kosten van vervanging van de sleutels en/of de sloten tot maximaal 500 euro. Voor ingebouwde audiovisuele en telecommunicatieapparatuur wordt bij diefstal maximaal 1500 euro uitgekeerd.

In alle gevallen is de verzekerde verplicht aangifte te doen bij de politie. Ook het verlies van de sleutels moet blijken uit een proces-verbaal.

Ook Delta Lloyd moet onmiddellijk worden ingelicht. De verzekeraar schakelt bij vermissing de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminalteit (VbV) in, die probeert de auto te achterhalen.

De verzekeraar keert niet uit:

 • als de verzekerde zijn sleutels kwijt is en daarna geen maatregelen treft, zodat de auto wordt gestolen;
 • als de verzekerde de auto niet heeft afgesloten, zodat een dief of joyrider ongehinderd zijn gang kan gaan.

Module Ruit

De module Ruit bij de autoverzekering van Delta Lloyd dekt:

 • het breken of barsten van de ruiten of het zonnedak;
 • schade aan het interieur van de auto door scherven van de gebroken ruit.

Module Aanrijding

De module Aanrijding dekt verlies van en schade aan de auto veroorzaakt door:

 • botsen, stoten, omslaan, van de weg of te water geraken;
 • ieder ander van buiten komend onheil.

Dat geldt ook als het ongeluk is veroorzaakt door slijtage, reparatiefouten, constructiefouten of materiaalfouten. De herstelkosten daarvan komen echter voor eigen rekening.

Delta Lloyd keert niet uit:

 • als het ongeluk is veroorzaakt door een bestuurder die geen rijbewijs of geen rijbevoegdheid had;
 • als de bestuurder onder invloed van drank of drugs verkeerde tijdens het ongeval;
 • als de auto tijdens het ongeval werd verhuurd of als taxi gebruikt;
 • als de auto meedeed aan een snelheids- of behendigheidswedstrijd.

Module Accessoires

Verlies van en schade aan accessoires is verzekerd tegen dezelfde risico’s als de auto zelf. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Pakket 1: dekking maximaal 1250 euro per gebeurtenis, voor diefstal van audiovisuele en telecommunicatieapparatuur maximaal 500 euro;
 • Pakket 2: dekking maximaal 3500 euro per gebeurtenis, voor diefstal van audiovisuele en telecommunicatieapparatuur maximaal 1500 euro;
 • Pakket 3: dekking maximaal 5000 euro per gebeurtenis, voor diefstal van audiovisuele en telecommunicatieapparatuur maximaal 2000 euro.

Eigen risico

Bij de modules Brand, Storm en Natuur, Diefstal, Ruit en Aanrijding, geldt een eigen risico, dat vermeld staat op het polisblad.

Het is mogelijk dat bij de module Ruit geen eigen risico geldt als de ruit ‘onder garantie’ volgens een door de maatschappij goedgekeurde reparatiemethode wordt gerepareerd. Bij inschakeling van de Ruitschadeservice wordt het eigen risico vaak verlaagd. Raadpleeg daarvoor de Groene Kaart.

Bonus/malus-regeling

Voor de modules Wettelijke Aansprakelijkheid en Aanrijding geldt een no-claimkorting. Na een jaar waarin niet is geclaimd, gaat de premie omlaag (de bonus). Na een jaar waarin wel is geclaimd, gaat de premie omhoog (de malus). De premie gaat niet omhoog als de schade op een ander kon worden verhaald, de verzekerde de schade voor eigen rekening heeft genomen of uitsluitend schade door het vervoer van gewonden is geclaimd.

De precieze cijfers staan vermeld in de bonus/malus-tabel in de polis.