Algemene voorwaarden

Algemene_voorwaarden

Uw privacy (art. 16 en art. 18)

 Disclaimer (art 1. en art. 7 en art. 21)

Lees deze voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van verzekeringen-online.nl. Gebruik van verzekeringen-online.nl betekent dat u de voorwaarden accepteert. Maak geen gebruik van verzekeringen-online.nl als u deze voorwaarden (“algemene voorwaarden”) niet accepteert. Wij behouden ons het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen in dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Het is raadzaam deze voorwaarden voor gebruik te lezen.Voor de toegang tot en het gebruik van de website http://www.verzekeringen-online.nl van Verzekeringen Online V.O.F. (hierna te noemen: “Verzekeringen-Online”) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Verzekeringen-Online is een marktplaats voor financiële diensten. Verzekeringen-Online is nadrukkelijk geen aanbieder van financiële diensten. De doelstelling van Verzekeringen-Online is om vraag en aanbod van/naar financiële dienstverlening bij elkaar te brengen. Verzekeringen-Online faciliteert marktpartijen. De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Verzekeringen-Online is niet aansprakelijk voor schendingen van eventuele auteurs-, handels- of andere rechten die door de gebruikers van de website worden ingegeven.

Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in drie hoofdstukken.

 1. Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van de site
 2. Specifiek gedeelte voor particulieren, bedrijven en instellingen die via Verzekeringen-Online in contact willen komen met financiële dienstverleners (hierna te noemen:”Vragers”)
 3. Specifiek gedeelte voor financiële dienstverleners die via Verzekeringen-Online in contact willen komen met particulieren, bedrijven en instellingen die een offerte voor een financiële dienst wensen te ontvangen (hierna te noemen: “Aanbieders”)

Hoofdstuk 1: Algemeen gedeelte

Artikel 1 Inhoud site

Verzekeringen-Online heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden offerteaanvragen is echter afkomstig van derden (de diverse vragers). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Verzekeringen-Online draagt voor de inhoud van de geplaatste offerteaanvraag geen enkele verantwoordelijkheid.

Verzekeringen-Online beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Artikel 2 Gebruikersovereenkomst

Verzekeringen-Online heeft alleen een gebruikersovereenkomst met de gebruikers van de site. Verzekeringen-Online zal zich naar alle redelijkheid en billijkheid inspannen voor een optimaal gebruikersgemak en voor de continuïteit van de site. Gebruiker zal de site te goeder trouw gebruiken. Eén en ander conform de Algemene Voorwaarden.Artikel 3 Gegevens

 1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zult u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn.
 2. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen met u in contact te treden.
 3. Voor het goed functioneren van de site verzamelt Verzekeringen-Online informatie, onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Verzekeringen-Online onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Verzekeringen-Online wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.
 4. Verzekeringen-Online verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Verzekeringen-Online heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
 5. Indien u niet wenst dat Verzekeringen-Online het in dit artikel genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van Verzekeringen-Online.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Verzekeringen-Online en eventueel haar licentiegevers en/of adverteerders.
 2. Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 5 Uitsluiting & Opzegging

Verzekeringen-Online behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Verzekeringen-Online om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

U en Verzekeringen-Online hebben te allen tijde het recht om per direct, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 6 Garantie

Verzekeringen-Online garandeert niet:

 • dat de teksten en informatie van/op de site juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden offerteaanvragen goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
 • dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
 • dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
 • dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Verzekeringen-Online en/of haar agenten, wederaanbieders, partners, affiliates of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Verzekeringen-Online op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Verzekeringen-Online of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Verzekeringen-Online

Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het verkrijgen van een offerteaanvraag wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 17.

Artikel 8 Vrijwaring

U vrijwaart Verzekeringen-Online volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 9 Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Verzekeringen-Online heeft geen zeggenschap over deze websites. Verzekeringen-Online is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de op die sites geldende privacyvoorwaarden.

Artikel 10 Beveiliging

Verzekeringen-Online spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Verzekeringen-Online legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 11 Diversen

Indien en voorzover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Verzekeringen-Online zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 12 Persoonlijke verantwoordelijkheid beheer Inlognaam en Wachtwoord

Na inschrijving (als Vrager of als Aanbieder) ontvangt u persoonlijk van Verzekeringen-Online een Inlognaam en wachtwoord. Deze ontvangt u per e-mail. Daarmee kunt u inloggen op uw account. U bent zelf, persoonlijk, geheel verantwoordelijk voor het beheer van uw Inlognaam en wachtwoord. Verzekeringen-Online erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van verlies, diefstal of welke andere reden dan ook.

Artikel 13 On line communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Verzekeringen-Online zendt, is niet gegarandeerd. Verzekeringen-Online raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Verzekeringen-Online te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Verzekeringen-Online te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15 Wijzigingen

Verzekeringen-Online behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, is gewijzigd. 

Hoofdstuk 2: Gedeelte voor particulieren, bedrijven en instellingen

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1, van toepassing indien u ook offerteaanvragen wenst te plaatsen op de site.

Artikel 16 Inhoud offerteaanvraag en toestemming verstrekking gegevens aan derden

 1. Iedere Vrager dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangevraagde offerte zo juist en volledig mogelijk is. Door het plaatsen van een offerteaanvraag geeft u Verzekeringen-Online toestemming uw persoonlijke en bedrijfsmatige gegevens te plaatsen op de site en aan een drietal willekeurige Aanbieders te verstrekken.
 2. Verzekeringen-Online stelt u per e-mail op de hoogte welke drie Aanbieders uw gegevens hebben ontvangen zodat u op de hoogte blijft wie en wanneer uw gegevens ontvangen heeft. Aanbieders die bij Verzekeringen-Online ingeschreven zijn hebben zich geconformeerd en akkoord verklaard met onze Privacy Waarborging (artikel 18).
 3. Verzekeringen-Online behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten en informatie van offerteaanvragen in te korten of te wijzigen.  Verzekeringen-Online behoudt zich ook het recht voor om offerteaanvragen zonder opgave van redenen te verwijderen van Verzekeringen-Online.
 4. U vrijwaart Verzekeringen-Online tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw offerteaanvraag inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Hoofdstuk 3: voor Financiële dienstverleners

Artikel 17 Inschrijving

Indien u als Aanbieder gebruik wil maken van de diensten van Verzekeringen-Online dient u zich eerst in te schrijven. Dit kunt u doen door middel van een Inschrijfformulier. Het Inschrijfformulier dient:

  1. ingevuld en ondertekend te zijn door een volgens de Kamer van Koophandel tekeningsbevoegd persoon 2. vergezeld te zijn van een (duidelijke) kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel 3. vergezeld te zijn van een (duidelijke) kopie identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) van degene die het Inschrijfformulier heeft ondertekend.

Met ondertekening verklaart de Aanbieder:

 1. 1. deze Algemene Voorwaarden ontvangen, gelezen, begrepen te hebben en akkoord daarmee te zijn
 2. 2. voor het door u op het Inschrijfformulier aangegeven bedrag per offerteaanvraag een doorlopende machtiging af te geven aan Verzekeringen-Online
 3. 3. aan alle verplichtingen krachtens de WABB (Wet Assurantie Bemiddelings Bedrijf) en/of WTV (Wet Toezicht Verzekeringen) en wanneer de WFD (Wet Financiële Dienstverlening) van kracht is aan de laatstgenoemde te voldoen en te blijven voldoen.
 4. 4. lid te zijn van het Klachteninstituut Verzekeringen
 5. 5. een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten

Artikel 18 Privacy-waarborging

Het is u niet toegestaan de gegevens van Vragers te verstrekken aan derden zonder toestemming te hebben van de vrager.

Artikel 19 KoopregelsVerzekeringen-Online heeft ervoor gekozen om de gegevens van de Vragers aan de Aanbieders beschikbaar te stellen door middel van twee koopsystemen. Hieronder de regels.

A: Koop Nu

 1. 1. Als Aanbieder word gekenmerkt hij die is ingelogd als financiële dienstverlener op de site onder een bepaalde account (=gebruikersnaam en wachtwoord).
 2. 2. Een door de Aanbieder gedane koop is onherroepelijk
 3. 3. Het is niet mogelijk dat u méér dan één keer dezelfde offerteaanvraag verkrijgt. Het is niet toegestaan om onder verschillende ‘accounts’ te kopen terwijl alle ‘accounts’ tot dezelfde juridische en/of economische entiteit behoren.
 4. 4. De Aanbieder is volledig verantwoordelijk welke offerteaanvragen hij koopt.
 5. 5. Verzekeringen-Online verkoopt de offerteaanvraag aan de door de Vrager gewenste aantal aanbieders. Voor de ingelogde Financiele Dienstverlener is dit altijd duidelijk zichtbaar.
 6. 6. Genoteerde bedragen zijn altijd in euro’s en exclusief BTW
 7. 7. De koopprijs is terstond opeisbaar door Verzekeringen-Online

B: Automatisch kopen

Het is mogelijk om automatisch offerteaanvragen aan te kopen bij Verzekeringen-Online. Via het opdrachtformulier Automatisch Leads Aankopen kunt u als financiële dienstverlener de prijs, geografische lokatie én soort verzekering opgeven. U geeft Verzekeringen-Online dan tot nader order opdracht om die betreffende leads aan te kopen.

Artikel 20 Facturering en betaling

 1. Nadat de offerteaanvraag door het veilingsysteem aan u is toegekend ontvangt u per e-mail een bevestiging van de verkrijging/toekenning en tevens ontvangt u in JPEG formaat de factuur toegestuurd (per e-mail).
 2. Per verkrijging/toekenning krijgt u één factuur. Het is dus mogelijk wanneer u meerdere biedingen op verschillende offerteaanvragen heeft gedaan u per dag meerder facturen van ons ontvangt.
 3. Binnen uiterlijk 30 werkdagen, maar meestal binnen 5 werkdagen,  zal Verzekeringen-Online het verschuldigde bedrag van het door u opgegeven bankrekeningnummer (geregistreerd onder uw account) afschrijven waarvoor u een doorlopende incasso heeft afgegeven. U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Verzekeringen-Online na te komen en zorg te dragen voor voldoende saldo op uw bankrekening.
 4. Bij eventuele wanbetaling draagt Verzekeringen-Online de vordering over aan deurwaarderskantoor Nijstad & Toonen te Amsterdam. Daaruit voortvloeiende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk worden op u verhaald. Bovendien berekent Verzekeringen-Online in dat geval vertragingsrente van 18% per jaar over het uitstaande bedrag, ingaande vanaf de vervaldatum.

Artikel 21 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van verzekeringen-online voor schade wegenstoerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de doorgifte van de door de aanvrager van de offerte verstrekte informatie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze offerteaanvraag heeft betaald aan verzekeringen-online
 2. Verzekeringen-Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.